Ansvar ved kontroll for internasjonale særforbund

Ansvarsforhold ved dopingkontroll for internasjonale særforbund.

Dopingkontroller ved internasjonale konkurranser og mesterskap blir i Norge gjennomført av Antidoping Norge. Ved kontroller initiert av Antidoping Norge gjelder NIFs doping- og straffebestemmelser.

Ved kontroller initiert av et internasjonalt særforbund, gjelder NIFs og det internasjonale særforbunds regelverk. Det internasjonale regelverket kommer til anvendelse ved uttak av utøvere til dopingkontroll, og ved videre oppfølging av positive prøver. NIFs doping-og straffebestemmelser vil uansett gjelde for norske utøvere tilsluttet NIF.

Antidoping Norge har, gjennom NIFs lover § 12-3, ansvaret for alle dopingkontroller i Norge. Antidoping Norge vil i de tilfeller kontroller er initiert av internasjonale særforbund eller er obligatorisk i.h.t. internasjonale særforbunds regelverk, samarbeide med særforbund/arrangør om gjennomføring av forberedelser/planlegging og utførelse av kontroller.

For å klargjøre hvilken arbeids- og ansvarsfordeling som gjelder ved dopingkontroller ved internasjonale konkurranser i Norge, vil følgende retningsgivende regler gjelde inntil videre:

Antidoping Norges ansvar
1. Antidoping Norge skal bidra med dopingkontrollører, eskorter og utstyr til kontrollen.
2. Antidoping Norges dopingkontrollskjema skal være utarbeidet på engelsk og fransk.
3. Analysene skal foregå ved det IOC akkrrediterte dopinglaboratoriet på Aker universitetssykehus, Hormonlaboratoriet.
4. Analysesvar skal sendes Antidoping Norge og det aktuelle internasjonale særforbund.

Særforbund/arrangørs ansvar

1. I de tilfeller kontroller er initiert av et internasjonalt særforbund eller er obligatorisk i.h.t. det internasjonale særforbunds regler, skal særforbund/arrangør sende søknad til Antidoping Norge om bistand i god tid før arrangementet. Antall prøver og kravene i.h.t. det internasjonale særforbundets reglement skal oppgis.
2. Særforbundet skal sørge for at gjeldende regler vedrørende dopingkontroll, vedtatt i det internasjonale særforbund foreligger. Dersom egne dopingkontrollskjema skal benyttes under arrangementet skal disse oversendes Antidoping Norge. Regelverk og skjema skal foreligge minimum 14 dager før arrangementet.
3. Særforbundet/arrangør skal sørge for tilstrekkelig fasilitieter for gjennomføring av dopingkontroll i henhold til det internasjonale særforbunds reglement eller Antidoping Norges krav til dopingkontrollokaler. I tillegg skal nødvendig akkreditering foreligge for dopingkontrollgruppen.
4. Særforbundet skal sende og følge opp analyseresultatene til deltakende nasjoner og de utøverne som er testet, i følge regler i det angjeldende internasjonale særforbund. Vanligvis vil dette gå gjennom det norske særforbundet.

Antidoping Norge tester på oppdrag fra andre organisasjoner. En av oppdragene har vært kontroller under Americas Cup i seiling.