Regler om praktisering av utøverinformasjon

§ 1       Hjemmel

1. Reglene er gitt med hjemmel i NIFs lov § 12-2 punkt 4, jf Forskrift om meldeplikt og annen utøverinformasjon.

2. Regelverket gis anvendelse fra og med kvartalsrapportering for første kvartal 2015.

§ 2       Virkeområde

1. Disse reglene er utarbeidet i tråd med det internasjonale antidopingregelverket om utøverinformasjon i ”International Standard for Testing and Investigation”, fastsatt av World Anti-Doping Agency,

2. Ved tolkningstvil skal det internasjonale regelverket gjelde.

§ 3       Informasjon til utøver

1. Utøver som er definert som meldepliktutøver av Antidoping Norge, skal informeres skriftlig om at de er satt på meldepliktutøverlisten.   

2. Det skal fremkomme fra hvilken dato de er satt på meldepliktutøverlisten, slik at en rimelig opplæringsperiode er hensyntatt.

3. Krav og forpliktelser for utøver skal fremkomme, herunder også konsekvenser ved ikke å overholde fastsatte krav og forpliktelser. 

4. Utøvers særforbund skal også informeres.

5. Meldepliktutøver og særforbund skal varsles før frist for hver ny kvartalsrapportering utløper.

6. Dersom utøver ikke lenger tilfredsstiller kriteriene som meldepliktutøver skal utøver fjernes fra meldepliktutøverlisten og informeres om dette.

7. Dersom utøver legger opp og skriftlig ber om å bli fjernet som meldepliktutøver, skal utøver skriftlig gjøres oppmerksom på de krav som stilles dersom utøver velger å returnere til aktiv deltagelse i konkurranser med ønske om å delta på internasjonalt eller nasjonalt nivå, jf. NIFs lov § 12-4 (3).  

§ 4       Opplæring

1. Meldepliktutøver skal tilbys nødvendig opplæring innen frist for utøvers første kvartalsrapportering.

2. Ved eventuelle fremtidige vesentlige endringer i rapporteringssystemet kan det fastsettes særskilte bestemmelser for utvidet opplæring.

§ 5       Varsling av utøver ved brudd på forskriften

1. Utøver skal tilskrives om grunnlaget for forholdet innen 14 dager.  Postadresse og e-postadresse som utøver selv har oppgitt skal benyttes.

2. Utøver skal informeres om:

a) frist for oppdatering av utøverinformasjon slik at utøver skal kunne unngå nye advarsler.  En slik frist skal ikke være mindre enn 24 timer og kan ikke være lenger enn ut kvartalet.

b) svarfrist for utøver til å inngi forklaring

c) tidligere advarsler

d) informasjon om at tre advarsler innen en periode på 12 måneder regnes som et potensielt brudd på doping bestemmelsene. 

3. Eventuelle nye brudd på meldeplikten kan ikke forfølges med mindre utøver har mottatt varsel om første potensielle brudd.

§ 6       Vurdering av mulig advarsel

1. Før vurdering av advarsel i henhold til Forskriften § 9 (1) skal det fremkomme at utøver:

a) har fått skriftlig beskjed om at han/hun er satt på prioritert utøverliste

b) ikke har overholdt forpliktelsene innen fastsatt frist

c) er gitt mulighet til å uttale seg

2. Utøvers forklaring og annen relevant informasjon skal danne grunnlag for Meldepliktkomiteens vurdering. Ytterligere informasjon kan innhentes dersom Meldepliktkomiteen mener dette kan få betydning for vurderingen.

3. Dersom en advarsel skal kunne ilegges etter § 9 (1) bokstav c) i Meldepliktforskriften, skal dopingkontrollør ha vært på utøvers oppgitte adresse i hele timen.

4. Utøver må føre bevis for at overtredelse av forskriften § 9 ikke skyldes uaktsomhet eller forsett. Særskilte forhold som vil kunne vektlegges i en slik vurdering kan være:

a) alvorlig eller akutt sykdom/skade

b) forutsette hendelser

c) tekniske problemer ved ADAMS-systemet

d) dersom utøver lokaliseres på et annet sted enn oppgitt sted innenfor garantitiden og det likevel blir gjennomført uanmeldt dopingkontroll

§ 7       Avgjørelse og underretning

1. Avgjørelse skal fattes av Meldepliktskomiteen så snart som mulig.

2. Beslutning med begrunnelse skal kommuniseres skriftlig til utøver.

3. WADA, og utøvers internasjonale særforbund, dersom utøver er definert i dennes «Registered Testing Pool», skal informeres om avgjørelsen, jf. klageadgang § 8.

§ 8       Klage på vedtak utstedt av Meldepliktkomiteen

1. Klagefrist er tre uker.

2. Vedtak som påklages skal stiles til Meldepliktkomiteen i Antidoping Norge.

3. Meldepliktkomiteen kan omgjøre sitt vedtak til gunst for utøver.

4. Dersom Meldepliktkomiteen opprettholder sitt tidligere vedtak skal klagen behandles av Klagenemnd i meldepliktsaker.


[1] Jf Forskrift om meldeplikt og annen utøverinformasjon