Hva vet vi om bruken av AAS i Norge?

I løpet av de siste 25 årene er det gjennomført flere spørreundersøkelser i Norge for å kartlegge omfanget av AAS-bruk blant norsk ungdom. På 1990-tallet ble det gjort to undersøkelser som til sammen omfattet nær 20 000 ungdommer i alderen 14 - 22 år.  Av disse hadde 1 - 2 % forsøkt AAS, og kjønnsfordelingen gutter/jenter var 2/1 (Wickstrøm og Pedersen, 2001; Pedersen et al., 2001).

Studiene viste at det ikke var noen forskjell mellom ungdom i byene og på landet. I 2006 ble resultatene av Hordalandsstudien publisert (Pallesen et al., 2006). Av de 1351 deltagerne, som hadde en gjennomsnittsalder på 17,5 år, var det 2,1 % som hadde forsøkt AAS. Kjønnsfordelingen gutter/jenter var 6/1. I 2007 ble det gjort en spørreundersøkelse blant 1221 ungdommer i Oslo-området.

Deltagernes gjennomsnittsalder var 17,1 år. Av de spurte hadde 4,5 % forsøkt AAS, og kjønnsfordelingen gutter/jenter var 4/1 (Norheim, 2007). I 2008 kom resultatene av en nasjonal studie som omfattet 5331 personer > 18 år (Barland og Tangen, 2009). Av de spurte var det 2,9 % av mennene og 1,0 % av kvinnene som hadde forsøkt AAS. Undersøkelsen vist også at av de som hadde forsøkt AAS, var det 49 % som hadde brukt narkotiske stoffer. Undersøkelsene viste dessuten at de som har forsøkt AAS, i større grad enn annen ungdom har vært involvert i voldsbruk.

Det å ha forsøkt AAS er derfor et signal om mulig risikoatferd på flere områder. Det disse undersøkelsene ikke gir informasjon om, er hvor mange som var langtids AAS-brukere, og hvor mange som bare hadde brukt AAS en kort periode.

Referanser

Wickstrøm L., Pedersen W., Use of anabolic-androgenic steroids in adolescence: winning, looking good or being bad?  Journal of Studies of Alcohol, 2001; 62: 5-13.

Pedersen W. et al., Violent behaviors, violent victimization, and doping agents. A normal population study of adolescents. Journal of Interpersonal Violence 2001; 16: 808-832.

Pallesen S. et al., Anabolic Steroid Use in High School Students. Substance Use & Misuse 2006; 41: 1705-1717.

Norheim L., Anabole androgene steroider. Bruk blant elever på videregående skoler i Oslo.  Studentoppgave medisin 2007; 1-32.

Barland B., Tangen J. O., Kroppspresentasjon og andre prestasjoner – en omfangsundersøkelse. PHS Forskning 2009; 3: 1-10.