Lovbestemmelser

Straffebestemmelser knyttet til dopingbruk

Siden 1. juli 2013 har det vært forbudt å bruke, besitte og erverve dopingmidler i Norge. Straffebestemmelsene knyttet til doping er hjemlet i straffelovens §234 og §235 og legemiddelloven §24 a. Strafferammen for bruk er inntil to års fengsel.

Helsepersonells meldeplikt i forhold til førerkort

Ifølge vegtrafikkloven er det forbud mot bilkjøring under påvirkning av alkohol eller andre "bedøvende midler". For alkohol er grensen satt til 0,2 promille alkohol i blodet. En rekke medikamenter kan i like stor grad som alkohol nedsette oppmerksomhet, reaksjonsevne og kritisk sans.

At et medikament er forskrevet på medisinsk indikasjon, reduserer ikke risikoen. Ved kortvarig bruk av medikamenter som kan anses uforenlig med bilkjøring, skal legen advare pasienten. Dersom bruken må antas å vare, eller har vart, mer enn 6 måneder, utløses meldeplikten etter legelovens §48.

Anabole steroider brukt i dopingdoser vil ofte medføre aggressivitet og dårlig impulskontroll. Ved bruk av slike stoffer vil derfor førerkortforskriftens helsekrav ofte kunne anses som ikke oppfylt.

Referanse: Førerkortforskriften, Lovdata.