Lokal mobilisering mot doping

Antidoping Norge ønsker å forebygge doping lokalt og regionalt ved å inngå samarbeid med fylkeskommuner og kommuner i Norge.

Bakgrunn for samarbeidet
Gjennom en systematisk og felles mobilisering mot doping kan ansatte i kommune og fylkeskommune, lokale skoler, politi, treningssentre, idrettslag og Antidoping Norge sette fokus på dagens kroppsidealer med tilhørende dopingbruk og arbeide for helhetlige og koordinerte løsninger på tvers av samfunnssektorer. Arbeidet vil tuftes på nasjonale og regionale signaler om å mobilisere mot dopingbruk i ungdomsmiljøene.

Samarbeidene finansieres dels av Antidoping Norge og dels gjennom en egenandel fra fylkeskommunen/kommunen.

Det er for tiden pågående samarbeid i følgende fylker:

 • Oppland
 • Hedmark
 • Hordaland

Det er for tiden pågående samarbeid med følgende kommuner:

 • Orkdal
 • Lørenskog
 • Vågsøy
 • Ringebu
 • Hamar
 • Kragerø
 • Ringsaker
 • Nittedal
 • Nord-Fron
 • Trysil
 • Vågan
 • Kongsvinger
 • Bydel Ullern Oslo (Fra 01.09.18)
 • Sandefjord (Fra 01.09.18)
 • Gjøvik (Fra 01.09.18)

Normal varighet for en prosjektperiode er to år, med mulighet for forlengelse. Henvendelser om å inngå nye samarbeid vil vurderes fortløpende.

En helhetlig rusmiddelpolitikk
I Meld. St. nr 30 (2011-2012) «Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk» fremlagt av Helse- og omsorgsdepartementet heter det at informasjon og holdningsskapende arbeid er viktige forebyggende tiltak i innsatsen mot doping. Videre fremgår det at Regjeringen vil mobilisere mot doping, og at Helsedirektoratet skal styrke samarbeidet med Antidoping Norge og samarbeide om bevisstgjøring om doping.

Fokuset på dette viktige arbeidet bekreftes og løftes ytterligere i St. Meld. 19 (2014-2015). Et samarbeid om Lokal mobilisering mot doping mellom Antidoping Norge og fylkeskommune/kommune kan være et bidrag for å oppnå de mål som fremgår av Meld. St. nr. 30 (2011-2012) og Meld. St. 19 (2014-2015) innenfor dopingfeltet.

Det er grunn til å tro at doping er en del av hverdagen til unge over hele landet og det er derfor et stort behov for å intensivere og løfte frem det forebyggende antidopingarbeidet i samfunnet generelt, og blant unge spesielt.

Formålet med samarbeidet
Å gi unge mennesker tilstrekkelig kunnskap og informasjon til å avstå fra dopingbruk og bygge opp under en tydelig nulltoleranse i sine lokalmiljøer. På denne måten ønsker vi å redusere de fysiske, psykiske og sosiale konsekvensene hos unge mennesker som følge av dopingbruk, og forhindre at doping ødelegger liv til brukere, familie og tilfeldige tredjeparter.

Innsatsområder
Yrkesgrupper som møter dopingproblematikken i sin hverdag, inkludert politi, ansatte på treningssentrene, lærere, helsearbeidere, trenere, offentlig ansatte, idrettslag, pårørende og ungdom.

Ren Skole
Ren Skole er en sertifiseringsordning for videregående skoler som omfattes av de fylkeskommunale samarbeidene. Programmet ble lansert i starten av 2018. Utgangspunktet for Ren Skole er at ADNO ønsker å legge til rette for at skolene selv legger opp til en helhetlig satsing på å forebygge doping og promotere sunne treningsmiljøer. 

Ved å innfri et sett med kriterier vil skolene bli sertifisert som en Ren Skole. Sertifiseringen skal være attraktiv for både elever og lærere, og bidra til et helsefremmende og dopingfritt miljø på skolen.

For mer informasjon, ta kontakt med Marte Glad på e-post marte.glad@antidoping.no.