Forsknings- og evalueringsprosjekter

Oversikt over pågående og avsluttede prosjekter.

Våre prosjekter gjennomføres som regel i følgende rekkefølge: 

  1. Utarbeidelse av metode og forskningsdesign/pilotforsøk
  2. Datainnsamling
  3. Dataanalyse
  4. Rapportering
  5. Publisering

 

Pågående prosjekter

Involverte: ADNO, Mattilsynet, Legemiddelverket

Beskrivelse: Kartlegging av doping og legemidler i høyrisiko-kosttilskudd kjøpt i norske nettbutikker

Status: Rapportering (oppdatert desember 2018)

Involverte: ADNO

Beskrivelse: Litteraturstudie. Forhøyede testosteronverdier er koblet til økt aggresjon i forskningslitteratur, media og blant brukere av anabole androgene steroider. Prosjektet er en litteraturstudie som har som mål å belyse sammenhengen mellom vold og bruk av AAS. 

Status: Rapportering (Oppdatert desember 2018)

Involverte: ADNO

Beskrivelse: Spørreundersøkelse blant et landsrepresentativt utvalg av 1000 norske ungdommer mellom 15 og 25 år om temaer knyttet til trening, kosttilskudd, doping og antidopingarbeid. 

Status: Dataanalyse (Oppdatert desember 2018)

Involverte: ADNO, Norges Idrettshøgskole og Universitet Saarland (Tyskland)

Beskrivelse: Doping i idrett gjør at utøvere konkurrerer på ulike vilkår og kan potensielt være helseskadelig. For å avsløre doping innhentes det på verdensbasis over 300.000 dopingprøver årlig, og ca. 1-2% av disse er positive. Det er grunn til å tro at den virkelige prevalensen her høyere enn dette. Tradisjonelle spørreundersøkelser er ikke egnet til å måle forekomst av dopingbruk. Vi ønsker derfor å kartlegge forekomst av dopingbruk blant norske utøvere gjennom å bruke en alternativ metode (randomisert respons-teknikk) som sikrer respondentens anonymitet.

Status: Datainnsamling (oppdatert desember 2018)

Involverte: ADNO

Beskrivelse: Evaluering av undervisningsopplegg for innsatte i fengsler som inkluderer en kombinasjon av teoretiske leksjoner, diskusjoner og praktisk styrketrening. Les mer om Ren Trening i fengsel her

Status: Datainnsamling (oppdatert desember 2018)

Involverte: Norges Idrettshøgskole

Beskrivelse: 

Status: Rapportering (oppdatert desember 2018)

Involverte: Norges Laboratorium for Dopinganalyse, Oslo Universitetssykehus, Aker

Beskrivelse: Hovedmålet med prosjektet er å utvikle en rask screeningmetode for å oppdage rekombinant EPO i urinprøver fra dopede idrettsutøvere.

Status: Datainnsamling (desember 2018)

Avsluttede prosjekter

Involverte: ADNO, Karolinske Institutet, Norges laboratorium for dopinganalyse ved Universitetet i Oslo

Beskrivelse: Studier av mulige konfunderende faktorer for utøveres blod- og steroideprofiler

Status: Publisert 

Involverte: ADNO, Universitetet i Bergen, Norges Idrettshøgskole

Beskrivelse: Forebyggende program for elever i videregående skoler som kombinerer antidoping-opplæring og praktisk styrketrening

Status: Publisert

  • Sagoe, D., Holden, G., Rise, E. N. K., Torgersen, T., Paulsen, G., Krosshaug, T., Lauritzen, F., & Pallesen, S. (2016). Doping prevention through anti-doping education and practical strength training: The Hercules program. Performance Enhancement and Health, 5, 24-30.

Involverte: Norges Idrettshøgskole

Beskrivelse: For eliteidrettsutøveren utgjør doping et dilemma. På én side er doping et regelbrudd, ansett som umoralsk, usunt og ødeleggende for idrettens omdømme. På en annen side er eliteutøveren avhengig av sine prestasjoner og resultater, og lever et idrettsliv dominert av prestasjons- og resultatmål.

I den norske offentligheten kommer dilemmaet sjelden til uttrykk, kanskje aller minst gjennom eliteutøverne selv. I media leser vi helst om dem som fordømmer dopingbruk, støtter antidopingarbeidet og beskriver egne valg om å avstå fra doping som enkle. Således tegnes et sort-hvitt-bilde der et fåtall tause og umoralske utøvere handler galt, mens det store flertallet ikke engang føler fristelse.

Likevel synes det uunngåelig at eliteutøvere tenker på dopingdilemmaet, ikke nødvendigvis i form av dyp refleksjon om moralsk rett og galt, men kanskje som spørsmål om hvor vidt konkurrenter bruker doping eller om en selv kan komme til å møte på dopingrelatert press og liknende utfordringer. Å prate med venner og andre utøvere om slike spørsmål kan gi utøvere muligheten til å utforske og utvikle sin forståelse av et moralsk komplekst fenomen.

Status: Publisert (Artikkel 1 / Artikkel 2)

  • Sandvik, M. R. (2015). Å snakke om doping En studie av kommunikasjon om doping i en gruppe unge og lovende landeveissyklister. Masteroppgave ved Norges idrettshøgskole, Oslo.

  • Sandvik, M. R., Loland, S., & Strandbu, Å. (2016). Talking doping: a frame analysis of communication about doping among talented, young, Norwegian road cyclists. Sociology of Sport Journal, ifirst, 1-31. 

Involverte: Norges Idrettshøgskole

Beskrivelse: Bakgrunnen for prosjektet er kontrasten mellom doping som tema av stor offentlig interesse, og forholdsvis lite og fragmentert samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning på temaet. Noen aspekter ved doping er det forsket en del på, uten at sikre metoder har blitt utviklet og generalisert i særlig grad. Dette gjelder eksempelvis spørsmålet om hvor mange som bruker doping, eller om det er mulig å forutse dopingbruk i lys av individuelle demografiske eller psykologiske variabler.

Andre aspekter som også fremstår som viktige for kunnskapsutviklingen, er det forsket påfallende lite på. Hvordan fungerer for eksempel de ulike sidene av antidopingarbeidet – fra de nasjonale antidopingorganisasjonenes forebyggende og holdningsskapende tiltak, til verdens antidopingbyrås mål om global harmonisering? Hvordan utfoldes doping som en sosial praksis i ulike miljøer? 

Rapporten dekker fem temaer innenfor dopingspørsmålet: omfang, holdninger, risikofaktorer og predikerende variabler, doping som sosial praksis og antidopingarbeidet

Status: Publisert

  •  Sandvik, M. R. (2015). Samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning på doping. Rapport fra Norges idrettshøgskole, Oslo