Antidoping Norges studentpris

ADNO ønsker å bidra til økt oppmerksomhet og interesse for forskning på antidopingfeltet.

I 2018 startet ADNO en ordning hvor bachelor- og masterstudenter kunne søke om støtte til studentoppgaver med temaer relevante for Antidoping Norges virksomhet. Formålet med ordningen er å stimulere flere studenter til å velge oppgaver som kan bidra til å utvikle og styrke antidopingarbeidet.

Studentprisen deles ut hvert år. Det åpnes for å sende inn søknad for oppgaver levert i inneværende år f.o.m. 1. april. Søknadsfrist er 1. juli, tildeling vil skje i september. 

Fra 2019 vil kun ferdigstilte oppgaver hvor det foreligger sensur bli vurdert. Det gis ikke mulighet til å klage på vedtak gjort vedr. tildeling.

Følgende obligatoriske kriterier må bli møtt for at oppgaven skal bli vurdert: 

 • Studenten må være tilknyttet en norsk høgskole eller universitet og oppgaven må være levert i samme kalenderår kandidaten søker om støtte
 • Oppgaven må omhandle et av Antidoping Norges fagområder, herunder
  • teststrategi og testplanlegging
  • deteksjon av forbudte stoffer og/eller metoder
  • etterretning og/eller etterforskning
  • regelverk og juridiske problemstillinger
  • forekomst av- og holdninger til dopingbruk og tilgrensende temaer
  • utdanning og forebygging (innenfor både idrett og samfunnet forøvrig)
  • internasjonalt antidopingarbeid
  • medisinske og legemiddelrelaterte spørsmål
 • Oppgaven må være ferdigstilt og levert til Antidoping Norge i sin helhet innen søknadsfristen
 • Det må foreligge sensur på oppgaven. Minstekrav for sensur: C.

Studentoppgaver som oppfyller obligatoriske kriterier vil deretter bli vurdert etter følgende kriterier, i prioritert rekkefølge

Relevant for antidopingarbeidet

 • Oppgaven skal tilføre ny kunnskap eller verifisere/falsifisere eksisterende kunnskap/praksis
 • Oppgaven skal bidra til å utvikle Antidoping Norges arbeid innenfor et av fagområdene

Faglig kvalitet

 • Oppgavens karakter/sensur
 • Antidoping Norges vurdering av oppgavens faglige kvalitet sett opp mot stiftelsens arbeid

Krav til studenter som får tildelt studentpris

 • Studenten presenterer sitt prosjekt under et foredrag for Antidoping Norges ansatte på Ullevål stadion i Oslo
 • Studenten presenterer hovedtrekkene i oppgaven på et åpent seminar i regi av Antidoping Norge

Til studenter som velges ut for tildeling, tildeles stipendet etter følgende satser (2019)

 • Fullført masteroppgave: 20 000,-
 • Fullført bacheloroppgave: 10 000,-

Studentpriser 2018

Fagdisiplin: Sosiologi

Studiested: NIH

Oppgavetittel: Personlig treneres holdninger til kosttilskudd og doping

Grad: MSc

Type søknad: Fullført

Tildeling: 20 000,-

Fagdisiplin: Jus

Studiested: UiO

Oppgavetittel: Saksbehandling av dopingsaker i nasjonale og internasjonale organer

Grad: MSc

Type søknad: Fullført

Tildeling: 20 000,-

Fagdisiplin: Sport Management/Idrettsjus

Studiested: NIH

Oppgavetittel: Objektivt ansvar i dopingsaker og utøvernes rettssikkerhet

Grad: BSc

Type søknad: Fullført

Tildeling: 10 000,-

Fagdisiplin: Sosiologi

Studiested: NIH

Oppgavetittel: Syn på prestasjonsfremmende midler blant ungdommer som trener på treningssenter

Grad: MSc

Type søknad: Prosjektbeskrivelse

Tildeling: 5000,-