Europarådet

Europarådets antidoping-konvensjon skal jobbe for å redusere bruk av doping innen idretten.

Europarådets antidopingkonvensjon er internasjonalt det rettslige instrumentet i kampen mot doping. Den ble signert 16. september 1989 i Strasbourg med en tilleggsprotokoll signert i 2002. Konvensjonen retter oppmerksomheten mot dopingmisbruk innenfor organisert idrett. Konvensjonen skal bidra til reduksjon og jobbe mot utryddelse av dopingmisbruk i idretten. I henhold til konvensjonens artikkel 11, skal kontrollorganet (Monitoring Group) overvåke implementeringen av konvensjonen.

Europarådet er en viktig arena for Norges internasjonale engasjement. Antidoping Norge bistår Kulturdepartementet under møter i Monitoring Group og underliggende faggrupper som tar opp konkrete problemstillinger innen antidopingfeltet.
 
Norge har to ganger blitt evaluert av Europarådet, sist i 2006. Konklusjonen fra Europarådets evaluering var at organiseringen og gjennomføringen av antidopingarbeidet i Norge oppfyller med god margin kravene i Europarådets konvensjon og fungerer effektivt. Det internasjonale samarbeidet beskrives som imponerende. 

I mai 2014 ble daglig leder Anders Solheim valgt som leder av antidopingkonvensjonens kontrollorgan (Monitoring Group) for en to-årsperiode. I mai 2016 ble han gjenvalgt for to nye år.