Dopingsak

Kapittel 12 i NIFs lov regulerer saksgang i dopingsaker. Der det foreligger et mulig brudd på dopingbestemmelsene vil utøver bli orientert. Særforbundet, det internasjonale særforbundet og WADA vil også bli informert.

Utøveren blir informert om rettigheter og plikter, og informeres om viktigheten av å opplyse saken. Utøveren kan også be om at B-prøven skal analyseres. Utøveren vil automatisk miste plasseringen sin dersom en positiv prøve som blir dopingsak, er avgitt ved en konkurranse.


Administrasjonen i Antidoping Norge innhenter relevant og tilgjengelig informasjon om saken og legger den fram for den frittstående påtalenemnden som er opprettet av Antidoping Norge.

Uavhengig påtalenemnd
Den uavhengige påtalenemnden vurderer om det skal innhentes ytterligere informasjon, og avgjør om det skal oversendes en begjæring om påtale* til NIFs domsutvalg eller om saken skal henlegges. En dopingsak blir vanligvis offentliggjort når det foreligger en påtalebegjæring. Henlegges saken vil utøver få skriftlig beskjed fra påtalenemnden.

Forenklet saksbehandling i tilståelsessaker
En utøver som tilstår et regelbrudd, har anledning til å velge forenklet saksbehandling. Saken vil da kunne avgjøres i sin helhet i påtalenemnden uten domsbehandling.

En vedtatt sanksjon har samme virkning som en dom. For ytterligere informasjon om forenklet behandling, se NIFs lov § 12-21.

Domsutvalget dømmer
Dersom det tas ut påtale, vil utøver motta påtalebegjæring fra domsutvalget i NIF. Utøver vil få opplysninger om rettighetene, og vil bli bedt om å fremlegge sitt syn på saken.

Domsutvalget i NIF vurderer påtalebegjæringen og all annen innhentet informasjon i saken. De kan eventuelt be utøveren om mer informasjon. I noen tilfeller innkaller domsutvalget til en muntlig høring. Domsutvalgets avgjørelse skal være begrunnet. 

Anke
Avgjørelsen i NIFs domsutvalg kan ankes til NIFs appellutvalg. Saken kan ankes av utøveren, Antidoping Norge, WADA, det internasjonale særforbundet og den nasjonale antidopingorganisasjonen i landet der utøveren bor.

En avgjørelse i appellutvalget kan i tillegg ankes til CAS (Idrettens voldgiftsdomstol) etter spesielle regler.

SANKSJONER I DOPINGSAKER
Brudd på dopingbestemmelsene sanksjoneres normalt med utestengelse fra konkurranser og organisert trening. Lengden på utestengelsen avhenger av flere forhold, blant annet hvilket stoff det er, type forseelse, og i hvilken grad utøver har skyld i det som har skjedd.

En utøver kan også idømmes tap av premier, plasseringer i mesterskap og/eller rekorder.


Nyttig:
Dopingbestemmelsene i NIFs lov, kap 12.
* Som en følge av en endring i NIFs dopingbestemmelser anvendes nå begrepet Påtalebegjæring i stedet for "anmeldelse". Den endrede begrepsbruk har ikke materiell betydning.

Dopingsaker:
Oversikt over dommer.

Positiv prøve

Ved en positiv prøve undersøkes det innledningsvis om det positive analyseresultatet kan skyldes tillatt bruk av legemidler. Da vil saken normalt bli behandlet av medisinsk fagkomité.