Dopingsaker

Antidoping Norge har ansvaret for kontroll- og påtalevirksomheten i dopingsaker.

  • Det er NIFs domsutvalg og NIFs appellutvalg som avsier dom i dopingsaker. Fra 1. januar 2015 har også ansvaret for å offentliggjøre disse sakene ligget hos NIF.
  • Dersom en utøver eller en person tilstår brudd på dopingreglene, kan vedkommende velge forenklet saksbehandling. Da vil saken i sin helhet avgjøres i påtalenemnden, uten domsbehandling. En vedtatt sanksjon har samme virkning som en dom.