Veiledning til utøver ved anmeldelse

Informasjon om saksgangen før anmeldelse i en dopingsak vil du som utøver normalt få i brev fra Antidoping Norge.

1    ANMELDELSE TIL DOMSUTVALGET
1.1    Som utøver har du rettigheter og plikter dersom du er anmeldt til Domsutvalget av Antidoping Norge (ADN) i forbindelse med dopingsaker.
1.2    Dine rettigheter og plikter tar utgangspunkt i NIFs lov. Kapittel 12 omhandler dopingbestemmelsene. NIFs lov finner du også på www.nif.idrett.no.
1.3    Det særforbund du er tilknyttet gjennom din idrett og NIF vil motta kopi av anmeldelsen.

2.0    UTØVERS RETTIGHETER, PLIKTER OG KONSEKVENSER
2.1    Du har rett til å kommentere anmeldelsen.
2.2    Dersom du svarer, er du pliktig å svare Domsutvalget innen tre uker.
2.3    Dersom du ikke svarer, vil saken behandles basert på det som står i anmeldelsen.
2.4    Du har rett til å be om muntlige forhandlinger overfor Domsutvalget. Domsutvalget kan imidlertid avslå dette ønske ved enstemmig avgjørelse.
2.5    Du har rett til å ha med en medhjelper eller en advokat.

3.0    SUSPENSJON
3.1    Dersom anmeldelsen setter frem påstand om at du skal suspenderes, vil Domsutvalget vurdere dette opp mot mottatt dokumentasjon.  
3.2    Dersom det er grunn til å anta at det foreligger et forhold som innebærer at du som utøver vil få en dom, kan Domsutvalget suspendere deg for inntil to måneder av gangen. Du kan miste retten til å:

 • delta i konkurranser og organisert trening,
 • ha valgte eller oppnevnte tillitsverv.

3.3    Brev om suspensjon vil oversendes deg som utøver, NIF og utøvers særforbund.
3.4    Et vedtak om suspensjon kan ankes (se pkt. 8)

4.0    JURIDISK KOMPETANSE - MEDHJELPER

4.1    Du har rett til å engasjere en medhjelper og/eller juridisk kompetanse.
4.2    Domsutvalget kan på din begjæring oppnevne og bekoste en forsvarer for deg.
4.3    Du er ikke pliktig til å engasjere en medhjelper og/eller juridisk kompetanse. 

 • Dersom du ikke har engasjert juridisk kompetanse, vil Domsutvalget ta hensyn til dette under vurdering av saken og rettlede deg under eventuelle muntlige forhandlinger.
 • Du kan studere saksgang ved muntlige forhandlinger i dette dokumentet slik at du kan forberede deg til den muntlige forhandlingen.

5.0    SAKSOMKOSTNINGER
5.1     Domsinstansen kan på forhånd oppnevne og bekoste forsvarer til utøver når særlige grunner taler for det, se NIFs lov § 12-19.
5.2     Domsinstansen kan på forhånd beslutte å erstatte reise- og diettutgifter
etter statens satser (ikke tapt arbeidsfortjeneste) når utøver og/eller dennes medhjelper/ advokat er til stede etter anmodning fra domsinstansen.

6.0    SAKSBEHANDLING
6.1    Saksbehandling uten muntlig forhandling
6.1.1    Domsutvalget vil vurdere all dokumentasjon som foreligger uten at det er andre enn Domsutvalget tilstede.  
6.1.2    Domsutvalget kan be om sakkyndig uttalelse som ytterligere grunnlag for vurdering.
6.1.3    Protokoll fra vurderingen vil oversendes utøver, NIF og utøvers særforbund. Protokollen inneholder avgjørelse og begrunnelse for denne. Ditt internasjonale særforbund og WADA vil også informeres.
6.1.4    Dersom du ikke fremsetter anke innen fristen (se punkt 8, Anke), er avgjørelsen endelig og saken kan offentliggjøres, dersom annet ikke er bestemt i dommen.
6.1.5    Offentliggjøring skjer via en pressemelding. Saken vil deretter kunne refereres i media. Som hovedregel vil saken bli offentliggjort i anonymisert form.

7.1    SAKSBEHANDLING VED MUNTLIG FORHANDLING
7.1.1    Dersom Domsutvalget innstiller til muntlig forhandling vil du få brev om tidspunkt og sted.  
7.1.2    Sakkyndig kompetanse og vitner vil innkalles ved behov.  
7.1.3    Følgende personer kan være tilstede ved muntlige forhandlinger:

 • Domsutvalget - 3 personer og en sekretær
 • Advokat til påtalenemnden - de som har innlagt anmeldelse
 • Representant fra Antidoping Norge
 • Utøver
 • Utøvers medhjelper og/eller advokat

7.1.4    Muntlige forhandlinger er åpne og gir som regel adgang for presse og publikum.  
7.1.5    Domsutvalget kan beslutte at muntlige forhandlinger kan foregå uten andre tilstede enn partene. Partene vil få anledning til å uttale seg om dette.
7.1.6    Saksgangen er som følger:
7.1.6.1    Domsutvalgets medlemmer presenteres, og partene må da senest fremsette innsigelser om inhabilitet.
7.1.6.2    Partene og eventuelle representanter presenteres
7.1.6.3    Anmelder fremlegger saken.

 • Det er normalt påtalenemndens advokat som representerer anmelder.
 • Sakens fakta og vurderinger mot NIFs lov samt konklusjon fremlegges.

7.1.6.4    Utøver eller dennes representant fremlegger saken sett fra utøvers side.

 • Dersom utøver fremlegger saken selv vil Domsutvalget rettlede utøver i den grad dette er nødvendig.
 • Dersom utøver har medhjelper eller egen advokat vil denne normalt legge frem saken
 • Sakens fakta og vurderinger sett fra utøvers side fremlegges.

7.1.6.5    Utøver forklarer seg for Domsutvalget. Spørsmål kan stilles av Domsutvalget, påtalenemndens advokat og eventuelt utøvers medhjelper eller advokat.

 • Dersom utøver ikke har advokat vil Domsutvalget stille spørsmål og forespørre utøver om eventuelle tilleggsbemerkninger som ikke er fremkommet

7.1.6.6    Eventuelle vitner og/eller sakkyndige innkalles og avhøres av Domsutvalget og partene.

 • Dersom utøver ikke har advokat vil Domsutvalget stille spørsmål og forespørre utøver om eventuelle tilleggsspørsmål.

7.1.6.7    Eventuell åstedsbefaring gjennomføres i den grad det er relevant.
7.1.6.8    Partene får anledning til å forberede en oppsummering i den grad dette er nødvendig.
7.1.6.9    Påtalenemndens advokat oppsummerer sakens fakta, eventuelt nye aspekter som har fremkommet samt konkluderer med innstilling til avgjørelse.
7.1.6.10    Utøvers medhjelper, eventuelt advokat, oppsummerer sakens fakta sett fra dennes side, eventuelt nye aspekter som har fremkommet samt konkluderer med innstilling til avgjørelse.

 • Dersom utøver ikke har advokat, vil Domsutvalget be utøver gi en fremstilling om eventuelle nye momenter som er fremkommet og som utøver mener må tas med i Domsutvalgets vurdering.

7.1.6.11    Utøver får anledning til å uttale seg en siste gang om det er noe annet som denne vil ha frem.
7.1.6.12    Domsutvalget avslutter forhandlingene og forteller om videre saksgang.
7.1.7    Domsutvalget vil vurdere all fremlagt dokumentasjon, vitneutsagn, sakkyndiges uttalelser, utøvers utsagn og anmerkninger og påtalenemndens advokats fremlegg.
7.1.8    Protokoll fra vurderingen vil oversendes utøver, NIF og utøvers særforbund. Er du deltager på landslag vil også ditt internasjonale særforbund og WADA informeres.
7.1.9    Protokollen inneholder avgjørelse og begrunnelse for denne.
7.1.10    Dersom du ikke fremsetter anke innen fristen (se punkt 8, Anke), er avgjørelsen endelig og saken kan offentliggjøres, dersom annet ikke er bestemt i dommen.
7.1.11    Offentliggjøring skjer via en pressemelding.  Saken vil deretter kunne refereres i media.

8.0    ANKE
8.1    Begge parter har rett til å anke en dom fra Domsutvalget til NIFs appellutvalg.
8.2    Frist for anke er 14 dager etter at Domsutvalgets kjennelse er bekjentgjort.
8.3    Anken stiles til appellutvalget og sendes til Domsutvalget som oversender denne videre til appellutvalget.
8.4    Anken har ikke oppsettende virkning. Det vil si at Domsutvalgets avgjørelse trer i kraft fra den er avsagt. Du kan be om at anken skal ha en oppsettende virkning, dvs. at utelukkelsen ikke er i kraft mens anken behandles.
8.5    Oversittes ankefristen vil anken avvises med mindre det forligger særskilte grunner.
8.6    Saksbehandling hos appellutvalget er for øvrig som for Domsutvalget.
8.7    Dersom du som utøver var oppført på særskilt liste utarbeidet av internasjonalt særforbund da regelbruddet ble begått, kan saken ankes til Court of Arbitration (CAS) i hht. regler gitt av CAS. 


20. oktober 2009