Hovedendringer dopinglisten 2017

Medisinsk sjef i Antidoping Norge har gjennomgått de viktigste endringene på dopinglisten for 2017.  

Dopinglisten revideres normalt én gang i året. Etter høringsinnspill fastsettes listen omkring 1. oktober og trer i kraft fra 1. januar hvert år.

Dopinglisten 2017: Norsk og engelsk versjon

Minst to av følgende kriterier skal være tilstede for å inkludere et stoff eller metode på dopinglisten:

  • Stoffer eller metoder som har potensiale til prestasjonsforbedring
  • Helserisiko for utøver
  • Brudd på idrettens anseelse

Sist revidert dopingliste trer altså i kraft 1. januar 2017. Utøvere, støttepersonell, behandlende leger og andre som er i nær kontakt med utøvere på alle plan plikter å gjøre seg kjent med dopinglistens innhold og de endringene som foreligger.

Her følger hovedendringer for 2017:

STOFFER OG METODER SOM ER FORBUDT I OG UTENFOR KONKURRANSE
 
Gruppe S1 - Anabole stoffer

• Flere stoffer (bl.a. boldenon, boldion og nandrolon) er overført fra undergruppen eksogene (kroppsfremmede) stoffer (S1.a) til undergruppen endogene (kroppsegne) stoffer (S1.b), fordi det kan produseres normalt i kroppen i lave konsentrasjoner.

• En ny substans, 2-androstenon («Delta-2»), er lagt til listen som et eksempel på en metabolitt (omdannelsesprodukt) av DHEA. Dette stoffet er nylig funnet som tilsetning i kosttilskudd, og dette maner igjen til forsiktighet ved bruk av kosttilskudd.

Gruppe S2 - Peptidhormoner,vektsfaktorer, relaterte stoffer og mimetika

• Under EPO-gruppen (S2.1.1.1) er det lagt til noen nye stoffer: GATA-hemmere (e.g. K-11706) og to hemmere (sotatercept og luspatercept) av TGFβ (Transforming Growth Factor β).

• Stabilisatorer av HIF (hypoksi induserbar faktor) er lagt til (S2.2): FG-4592 er angitt med godkjent INN-angivelse (roxadustat), og molidustat er lagt til som et annet eksempel på det samme. Både stabilisatorer og aktivatorer av HIF vil gi EPO-lignende effekter.

• Vitamin B12 (cyanocobalamin), selv om det inneholder kobolt, er ikke forbudt.

Gruppe S3 - Beta-2 agonister

• Referansen til isomerer er forenklet. Eksempler på selektive og ikke-selektive Beta-2 agonister er lagt til (fenoterol, formoterol, higenamine, indacaterol, olodaterol, procaterol, reproterol, salbutamol, salmeterol, terbutaline, vilanterol).

• Det er påvist at higenamine er en naturlig del av planten Tinospora crispa, som forekommer i visse kosttilskudd. Higenamine kategoriseres som en ikke-selektiv beta-2 agonist. NB! Les mer om advarsel om higenamine her.

• Doseringsangivelsen for salbutamol er justert slik det døgndoseringen er den samme som tidligere (1600 µg/24 timer), men slik at det nå tydelig angis en maksdose på 800 µg/12 timer. Nærmere omtalt her.

• Maksdosering av salmeterol til inhalasjon er fastsatt i tråd med produsentens anbefaling på 200 mikrogram per 24 timer. Tidligere har dette bare vært angitt «i henhold til leverandørens anbefalinger», men dette er nå angitt som en distinkt maksimaldosering. 

• Studier pågår for å fastsette grenseverdier i urinen for inhalert salmeterol. Det anbefales å følge det tekniske dokumentet TD2015MRPL og ikke rapportere salmeterol med en konsentrasjon under 10 ng/ml.

Gruppe S4 - Hormoner og metabolske modulatorer

• Et nytt eksempel på en aromatasehemmer (androsta-3,5-dien-7,17-dion (arimistane)) er lagt til.

Gruppe M1 - Manipulering av blod og blodkomponenter

• Oksygentilførsel er som tidligere forbudt, men det presiseres at forbudet ikke omfatter oksygentilførsel gitt som inhalasjon.

 
STOFFER FORBUDT I KONKURRANSE

Gruppe S6 - Stimulerende midler

• Lisdexamfetamin er lagt til S6.a (ikke særskilt stoff) og er et inaktivt «prodrug» (= forstadium) som omdannes til amfetamin i kroppen.

• Det er angitt IUPAC-navn for metylheksanamin i listen (= 4-metylheksan-2-amin). Metylheksanamin, som bl.a. inngår i kosttilskuddet Jack3D, er angitt med mange ulike navn i ulike kosttilskudd, bl.a. 1,3-dimetylamylamin, dimetylpentylamin, metylheksamin, metylheksanamin og 1,3-dimetylpentyl-amin. Det er viktig å være særs aktpågivende ved bruk av kosttilskudd slik at man unngår inntak av dette stoffet.

• Matinntak vil ikke kunne gi opphav til tilstrekkelig høye nivåer av fenyletylamin til å gi en Adverse Analytical Finding (positivt funn).

Gruppe S 7 - Narkotiske stoffer

• Nikomorfin (eng: nicomorphine) er lagt til listen over narkotiske stoffer. Det er et smertestillende opioid som omdannes til morfin i kroppen etter administrering.

OVERVÅKINGSLISTEN
Følgende er lagt til overvåkingslisten for 2017 for å vurdere brukstrender:
• kodein
• samtidig bruk av flere (mer enn 2) beta2-agonister

Hele overvåkingslisten for 2017 her.

Per Wiik Johansen
Medisinsk sjef i Antidoping Norge

WADAs tekst om hovedendringene.

 

Publisert: 11.11.16 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler