Intervjuprosjekt om doping i sykkelsporten

Antidoping Norge er ferdig med sitt omfattende intervjuprosjekt om doping i sykkelsporten. Les rapporten her.

PRESSEMELDING - 9. OKTOBER 2014:

I kjølvannet av Steffen Kjærgaard-saken og avsløringer i internasjonal sykkelsport, ønsket Antidoping Norge å gjøre et større intervjuprosjekt. For Antidoping Norge handlet prosjektet om å få bedre innsikt i den profesjonelle sykkelsporten og hvilke erfaringer miljøet har med doping og antidopingarbeidet. I tillegg var det et ønske om å legge til rette for at involverte i norsk sykkelsport kunne bidra til det beste for en ren sykkelsport.

Prosjektet har i sin helhet blitt gjennomført av Antidoping Norge. Norges Cykleforbund ga sin tilslutning til prosjektet før det ble igangsatt.

- Dette er ikke et prosjekt som har hatt til hensikt å drive målrettede undersøkelser mot enkeltpersoner. Vår intensjon har vært å tilegne oss mest mulig kunnskap og informasjon av relevans for antidopingarbeidet, for på den måten å være i stand til å avsløre og forebygge dopingbruk i framtiden, sier daglig leder, Anders Solheim.

Stor velvillighet
Det har vært gjennomført grundige intervjuer med i alt 30 sentrale aktører i sykkelsporten. Blant de som har blitt intervjuet har vært nåværende og tidligere utøvere, personer fra støtteapparat og andre med særlig kunnskap om sykkelsporten de siste 20-25 år.

Det er laget en rapport fra intervjuprosjektet som offentliggjøres i en anonymisert form. I rapportens oppsummering, står det blant annet:

Samtlige som har vært i samtale med Antidoping Norge har vist stor velvillighet og fortalt mye om sykkelsporten generelt, treningsrutiner, medikamentbruk og kultur. Antidoping Norge sitter likevel igjen med et inntrykk av at det er større kunnskap om dopingbruk blant nordmenn involvert i internasjonal sykkelsport enn det som har blitt formidlet til Antidoping Norge, dette til tross for et premiss om samtale i full fortrolighet.

- Vi sitter igjen med en følelse av at det fortsatt eksisterer en form for «taushetens lov» i sykkelsporten. Vi har et inntrykk av at flere intervjuobjekter vet mer enn de forteller angående syklister og potensielle brudd på dopingbestemmelsene, sier Anders Solheim.

- Men når det er sagt; vi har ikke opplevd noen motvilje, og det kan være mange motiver for ikke å si mer, legger Solheim til.

Forbedringsområder
De fleste intervjuobjektene tror at sykkelsporten er renere enn noen gang. 

Intervjuobjektene peker videre på følgende områder for å forbedre antidopingarbeidet:
* Antidopingarbeidet må gjøres mer uavhengig av idretten internasjonalt.
* Uavhengig kontroll- og påtalefunksjon.
* Mer ressurser til å utvikle nye kontrollmetoder, biologiske profiler og forskning.
 
- Alt dette er gode innspill. Vi har selv fått anledning til å redegjøre for det arbeidet vi har gjort for Det internasjonale sykkelforbundets (UCI) egen granskingskommisjon, Cycling Independent Reform Commission (CIRC). Vi opplever at UCI ønsker å videreutvikle sitt antidopingarbeid, og vi synes blant annet det er positivt at de nå har etablert et felles domsutvalg for internasjonal sykkelsport, sier Anders Solheim.

Han ser ikke bort fra at det kan bli aktuelt å gjøre tilsvarende intervjuprosjekt ved en senere anledning, også i andre idretter.

- Vi har lært mye av denne prosessen, og som organisasjon er vi nå bedre rustet enn noen gang til å drive informasjonsinnhenting. Dette er et område som har kommet for fullt i antidopingarbeidet de senere årene, og et område som det er viktig å intensivere og styrke ytterligere. Tradisjonelt kontrollarbeid har sine klare begrensninger, og derfor må vi også ty til andre metoder og bevis. Jeg tror også at det er helt avgjørende at vi skaper et klima for å snakke om doping og melde fra om mistanker. I sykkelsporten befestet det seg en ukultur der mange visste, men ingen ville eller torde å snakke åpent. Vi må hindre at slike ukulturer for leve og vokse fram, sier Anders Solheim.

Om intervjuene:
- Rammene for intervjuene ble presentert for intervjuobjektene i forkant av samtalene.
- Antidoping Norge har vært tydelige på premissene overfor intervjuobjektene, herunder fortrolig behandling av informasjon og eventuell offentliggjøring av navnene på intervjuobjektene.
- Antidoping Norge har hele tiden vært opptatt av å presisere overfor intervjuobjektene at det er frivillig å stille til en samtale.
- Av praktiske årsaker var det kun et fåtall intervjuer om ikke lot seg gjennomføre innenfor tidsrammen for prosjektet. Dette har ikke hatt avgjørende betydning for prosjektet.

Rapporten slik den foreligger i anonymisert form er presentert for Norges Cykleforbund.

Her kan rapporten lastes ned.

Publisert: 09.10.14 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler

Daglig leder Anders Solheim og USADA-sjef Travis Tygart under avtalesigneringen. I bakgrunnen: Fungerende styreleder Vebjørn Rodal, idrettspresident Tom Tvedt og statsminister Erna Solberg. Foto: Stian S. Møller
Inngikk samarbeid med USADA

I 2018 arrangerte ADNO m. fl. et stort internasjonalt seminar, og signerte samtidig samarbeidsavtale med det amerikanske antidopingbyrået (USADA).