ADNO deler i 2018 ut stipend til bachelor- og masterstudenter. Her er avdelingsleder for forebygging og folkehelse, Fredrik Lauritzen, avbildet under ADNOs nasjonale seminar i november. Foto: Stian Schløsser Møller

Nå kan du søke om pengestøtte til oppgaven din

ADNO deler ut stipender til bachelor- og masterkandidater i 2018. Slik søker du.

Antidoping Norge ønsker å bidra til økt oppmerksomhet og interesse for forskning på antidopingfeltet og deler i 2018 ut stipender til bachelor-og masterstudenter som skriver oppgave med tema antidoping.

Alle studenter tilknyttet en høgskole eller universitet i Norge kan søke, og oppgaven må være knyttet til et av ADNOs fagområder: kontroll og påtale, forebygging og folkehelse, internasjonalt arbeid eller medisinske og legemiddelrelaterte spørsmål.

Tildelingen av stipend, 10 000 for bacheloroppgaver og opptil 20 000 for masteroppgaver, vurderes ut ifra oppgavens relevans for ADNOs arbeid og oppgavens eller prosjektbeskrivelsens faglige kvalitet.

- Jeg vil oppfordre alle som skriver eller ønsker å skrive om denne problematikken til å søke. I tillegg til å bidra med støtte, kan vi også være med og formidle kunnskapen deres videre, sier avdelingsleder for forebygging og folkehelse, Fredrik Lauritzen. 

Første gang

Antidoping Norge har tidligere bidratt med midler inn i et forskningsfond som har blitt administrert av Norges Idrettshøgskole (NIH), men en stipendordning som dette har aldri tidligere blitt tilbudt. 

- Vi ønsker mer forskning på antidoping, og forhåpentligvis vil denne ordningen gjøre det mer attraktivt for studentene, sier Lauritzen. 

Søknadsfristen er 1. juli og søknadene sendes til post@antidoping.no. Merk søknaden med hvilket alternativ du søker (se under). Tildelingen av stipendet skjer i september 2018.

Slik søker du

Alternativ 1: Stipend for oppgaver som skal gjennomføres i studieåret 2018-2019

Følgende legges ved søknaden: 

 • Komplett prosjektbeskrivelse, inkludert bakgrunn for studien og metodebruk
 • Kandidatens navn og kontaktopplysninger
 • Studium og studiested
 • Navn og kontaktopplysninger på veileder

Alternativ 2: Stipend for oppgaver som er gjennomført i studieåret 2017-2018, og som er avsluttet innen søknadsfristen

Følgende legges ved søknaden: 

 • Komplett oppgave
 • Karakter på oppgaven
 • Kandidatens navn og kontaktopplysninger
 • Studium og studiested
 • Navn og kontaktopplysninger på veileder

Krav til studentene

Studentene som får innvilget sin søknad om stipend får utbetalt en engangssum. Følgende krav settes til studenter som innvilges stipend:

 • Komplett oppgave sendes til Antidoping Norge som pdf (ettersendes for kandidater som skal gjennomføre sin oppgave i studieåret 2018-2019).
 • Studenten presenterer sitt forskningsprosjekt under et foredrag for Antidoping Norges ansatte på Ullevål Stadion i Oslo
 • Studenten presenterer hovedtrekkene i oppgaven på et åpent seminar i regi av Antidoping Norge

Publisert: 20.04.18 - Oppdatert: 26.04.18

Flere artikler