Om idrettens dopingregler og treningssenter

Antidoping Norge presiserer. 

Kim Eilertsen, Antidoping Norge

Etter oppslag i media de siste dagene knyttet til hvordan treningssenter forholder seg til utøvere dømt for brudd på idrettens antidopingregler, ønsker vi å komme med en presisering.

Retningslinjene treningssentrene følger er annerledes enn det som gjelder for idretten, og som i Norge er regulert gjennom Norges Idrettsforbunds lov, kapittel 12, bestemmelser om doping.

Medisinsk begrunnelse

- All den tid det er medisinsk begrunnet og kan dokumenteres, kan man som medlem på et «Rent Senter» bruke alle typer medikamenter som inneholder forbudte stoffer i henhold til dopinglisten, sier leder i administrasjonsavdelingen i Antidoping Norge, Kim Eilertsen, og forklarer: 

- Dersom man tester positivt i en dopingkontroll gjennomført på et treningssenter, får man muligheten til å legge frem dokumentasjon på at stoffet man har testet positivt på inngår i en legitim medisinsk behandling. Når slik dokumentasjon blir fremlagt, vil senteret foreta en vurdering av om det er grunnlag for utestengelse eller ikke.  

Rent Senter: Les mer om antidopingprogrammet her

Trener du på et Rent Senter? Se oversikt her!

Positive prøver det ikke finnes medisinsk begrunnelse for, er imidlertid å anse som et vesentlig avtalebrudd. Dette kan danne grunnlag for en heving av avtalen mellom treningssenteret og vedkommende person. 

Dette skjer ved positiv prøve

1. Daglig leder ved treningssenteret vil fra Antidoping Norge motta informasjon om den positive prøven.

2. Daglig leder ved treningssenteret skal sende ut brev til det aktuelle medlemmet der det varsles om at vedkommende har avlagt en positiv dopingprøve. I brevet informeres det også om medlemmets rettigheter og plikter, og om den videre saksgangen. Vedlagt i antidopingprogrammet ligger et forslag til hvordan dette brevet kan formuleres (vedlegg 7). Vær oppmerksom på at følgende vedlegg skal sendes med brevet til medlemmet: vedlegg 5, kopi av medlemmets signerte «avtale om dopingkontroll» og kopi av analyserapporten.

3. Medlemmet bør gis en rimelig tidsfrist for å kommentere den positive dopingprøven, innhente dokumentasjon og evt. be om analyse av B-prøven. Dersom medlemmet ønsker analyse av B-prøven, fastsettes dato og tid mellom medlemmet og laboratoriet. Medlemmet informeres skriftlig om resultatet av B-prøven. Kostnaden knyttet til analyse av B-prøven skal dekkes av treningssenteret jfr. avtale mellom Antidoping Norge og treningssenteret.

4. Når all dokumentasjon er mottatt (også evt. analysesvar fra B-prøven), skal treningssenteret ta avgjørelsen om medlemskapsavtalen skal avsluttes eller fortsatt løpe. Det er svært viktig at treningssenteret vurderer informasjonen fra medlemmet nøkternt og objektivt, slik at medlemmets rettssikkerhet ivaretas.

Publisert: 07.09.17 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler