Pressemelding 19. oktober 2016

Pressemelding fra Påtalenemnden i Antidoping Norge.

Pressemelding fra Påtalenemnden i Antidoping Norge
19. oktober 2016

Therese Johaug suspendert i to måneder
Therese Johaug avla en positiv prøve utenfor konkurranse den 16. september 2016 i Oslo. Analyserapport fra Norges laboratorium for dopinganalyse viste tilstedeværelse av klostebol (dopingklasse S1.1A). B-prøveanalysen bekreftet funnet i A-prøven. Klostebol er forbudt i og utenfor konkurranse og er ikke et særskilt stoff. En positiv prøve anses som et brudd på NIFs lov § 12-3 (1) a. 

Administrasjonen i Antidoping Norge er nå ferdig med innledende saksbehandling og har forelagt saksdokumentene for den uavhengige Påtalenemnden i Antidoping Norge.

Påtalenemnden fattet 18. oktober følgende vedtak:
Therese Johaug suspenderes frem til 18.12.2016, eller til tidspunkt for domsavsigelse dersom dette tidspunktet kommer før.

- Bakgrunnen for vedtaket er at Påtalenemden er av den oppfatning at utøver ikke kan sies å ha opptrådt uten skyld. Slik saken fremstår vil NIFs lov §12-9 således ikke kunne komme til anvendelse og suspensjon skal ilegges. Suspensjonen innebærer at utøver ikke kan delta i konkurranser og organisert trening, sier leder av Påtalenemnden, Anstein Gjengedal.

Nå vil administrasjonen i Antidoping Norge fortsette sitt etterforskningsarbeid før den legges fram for Påtalenemnden for vurdering av påtalespørsmålet.

- Det er viktig å understreke at vi så langt kun har tatt stilling til selve suspensjonsspørsmålet, og på dette tidspunkt vil vi ikke kommentere detaljer i selve saken, sier Anstein Gjengedal.

Avgjørelsen om suspensjon kan ankes til NIFs domsutvalg av utøver.

-------

Åpner sak mot lege Fredrik Bendiksen
Fredrik Bendiksen ble innkalt til samtale med Antidoping Norge i forbindelse med at Therese Johaug hadde testet positivt på virkestoffet klostebol. Han var hennes behandlende lege.

Fredrik Bendiksen har i sin forklaring uttalt at han reiste på et apotek i Livigino i Italia for å kjøpe en salve for munnsår til Therese Johaug. Han kjøpte blant annet Trofodermin. Han har bekreftet at han ga Johaug salven uten å undersøke om den inneholdt virkestoff som står på dopinglisten, og at han på spørsmål fra utøver sa at salven var i orden å bruke.

Dopingbestemmelsene gjelder for helsepersonell eller annen person som i sammenheng med idrettsaktivitet bistår utøver eller organisasjonsledd, jf. NIFs lov § 12-1 bokstav d).

I henhold til NIFs lov § 12-3 (1) bokstav h) anses det å forskrive eller gi et forbudt stoff eller metode som et regelbrudd.

Påtalenemnden i Antidoping Norge gjorde 18. oktober 2016 følgende vedtak:
Påtalenemnden er av den oppfatning at det kan åpnes sak mot landslagslege Fredrik Bendiksen for mulig overtredelse av dopingbestemmelsene.

- Påtalenemnden har besluttet at det skal åpnes sak for et mulig brudd på regelverket. Nå vil administrasjonen i Antidoping Norge vurdere dette nærmere før saken vil bli lagt fram for Påtalenemnden for en ny vurdering, sier leder av Påtalenemnden, Anstein Gjengedal.

KONTAKTPERSONER:
Niels R. Kiær, prosessfullmektig. TLF: 908 28 258 (tilgjengelig fram til kl. 12.30)

Anstein Gjengedal, leder av Påtalenemnden, vil være tilgjengelig for intervju mellom kl. 11.30 og 12.30 på Ullevaal stadion i dag. Ring Antidoping Norges pressetlf 419 00 306 for å avtale nærmere tidspunkt for intervju.


Om påtalenemnden:
* Påtalenemnden er et uavhengig organ, som utpekes av Antidoping Norges styre, men tar beslutninger uavhengig av styret og Antidoping Norges administrasjon.
* Påtalenemnden bestemmer om en dopingsak skal henlegges eller føres for NIFs domsorgan. Påtalenemnden avgjør også om saker skal ankes.
* Påtalenemndens medlemmer: Leder Anstein Gjengedal (jurist), Kåre Birkeland (professor i endokrinologi), Rigmor Solberg (professor i farmakologi). Sekretariat/prosessfullmektig: Niels R. Kiær (advokat).

 

Publisert: 19.10.16 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler