Slik ønsker ADNO å endre regelverket

Her kan du lese ADNOs 2. høringssvar til nytt internasjonalt regelverk.

Arbeidet med en ny World Anti-Doping Code (WADC) er godt i gang. Antidoping Norge (ADNO) sendte inn sitt første høringssvar i prosessen i vår.

Nå er også ADNOs andre høringssvar oversendt WADA.

Alle antidopingorganisasjoner som er tilsluttet World Anti-Doping Code (koden) kan gi innspill til endringer i den revisjonsprosessen som gjennomføres i 2018-2019. Det nye internasjonale regelverket vedtas endelig i november 2019 og trer i kraft fra 1. januar 2021.

I den første høringsrunden ønsket Antidoping Norge fokus på utøvers helse og at helseaspektet burde få en sterkere forankring i koden. Videre la ADNO sterk vekt på at koden måtte sette krav til alle parter om sikring av uavhengige, kompetente og åpne høringer, klare krav til gode styringssett («good governance») og at antidopingorganisasjonene kunne gis mulighet for en større grad av individuell vurdering i dopingsaker for utøvere på lavere nivå.

Utøvers rettssikkerhet og uavhengighet flagges høyt også i ADNOs andre høringssvar.

- Dette er prinsipper som vi har forfektet over tid, og som vi nå opplever får oppmerksomhet internasjonalt. Vi mener det er viktig at også det internasjonale regelverket blir tydeligere på det som går på uavhengighet og åpenhet. Med tanke på utøveres rettssikkerhet støtter vi oss på Europarådets anbefalinger om rettferdig rettergang. Vi peker også på at det er må stilles krav til uavhengighet for organisasjoner som skal teste, etterforske og påtale dopingforseelser, sier Anders Solheim.

Videre er vi opptatt av at skyldkrav ved regelbrudd fremkommer tydeligere, samt at vi foreslår at det i definisjonen av utøver gis rom for større individuell vurdering i dopingsaker.

I dagens kode vies det liten plass til det forebyggende arbeidet. ADNO ønsker at prinsipper relatert til forebyggende opplæringsprogram tydeliggjøres på lik linje med testprogram.

1. HØRINGSSVAR: Les mer om momentene som ble vektlagt fra ADNOs side i første høringsrunde.

2. HØRINGSSVAR: Her kan du lese høringssvaret som er sendt inn til WADA i runde 2 (pdf)


KLIKK PÅ BILDET UNDER FOR Å SE INFO OM PROSESSEN

Publisert: 25.09.18

Flere artikler