Daglig leder Anders Solheim i Antidoping Norge. Foto: Stian Schløsser Møller

Tar til orde for å erstatte CAS og vurdere minstestraff-ordningen

Arbeidet med å revidere Verdens antidopingkode (WADC) er i gang. Nylig sendte Antidoping Norge en rekke forslag til forbedringer.

6. november 2017 initierte WADA-styret en revidering av Verdens antidopingkode (WADC), som også innebærer en vurdering og endring av WADAs underliggende standarder.

Den reviderte koden skal vedtas under World Conference on Doping in Sport i november 2019, og trer i kraft fra 1. januar 2021. I prosessen som leder frem til dette skal både nasjonale antidopingorganisasjoner, idretten og myndigheter delta. 

- Dette er en mulighet vi har til å bidra i utformingen av fremtidens antidopingregelverk. Vi har lenge arbeidet for åpne og uavhengige domsinstanser og rettferdig rettergang i dopingsaker, og dette er noe vi har valgt å løfte frem også i dette høringssvaret, sier daglig leder Anders Solheim.

Erstatte CAS

I høringssvaret, som kan leses i sin helhet her, foreslår Antidoping Norge (ADNO) å etablere en "Høyesterett" for antidoping i idretten som skal erstatte Idrettens Voldgiftsrett (CAS).

I innspillet til WADA la ADNO også ved en anbefaling fra Europarådet, samt et policy-dokument fra IADA (International Anti-Doping Arrangement), som er et samarbeid på myndighetsnivå mellom ti medlemsland. 

Les også: Recommendation on ensuring the independence of hearing panels

Les også: IADA policy document 

- En voldgiftsdomstol har vært hensiktsmessig for å løse konflikter i idretten, for eksempel av kommersiell karakter. Dagens dopingsaker involverer stadig oftere omfattende etterforskning og samarbeid med politimyndigheter. Slik sett har antidopingsaker mer til felles med straffesaker enn tvisteløsninger. Vi mener derfor at et internasjonalt ankeorgan organisert som et idrettens «høyesterett» vil være et bedre grunnlag for ensartet rettspraksis og ivaretakelse av rettferdig rettergang enn dagens voldgiftsordning. Dette dreier seg også om å skape beste praksis, sier Solheim. 

Minstestraff

Antidoping Norge tar også til orde for å vurdere dagens ordning med minstestraff. 

- Med uavhengige, åpne og troverdige domsorganer i internasjonal idrett som ivaretar Europarådets anbefalinger om rettferdig rettergang, ser vi ikke grunn til en minstestraff som i dag, sier Solheim. 

Kort oppsummert vil ADNO jobbe for å:

 • Vektlegge utøverens helse som begrunnelse for antidopingarbeidet.
 • Etablere beste praksis for å ivareta rettferdig rettergang i dopingsaker.
 • Sikre uavhengige førsteinstans domsinstanser
 • Etablere et «Høyesterett» for antidoping i idretten som erstatter for dagens voldgiftsdomstol, Court of Arbitration for Sport».
 • Vurdere dagens regime med minstestraff.
 • Stille krav om uavhengige antidopingorganisasjoner som skal ha ansvar for etterretning, etterforskning, kontrollvirksomhet og påtale.
 • Etablere et representativt organ i WADA som ivaretar budsjett og regelverk.
 • Etablere et frittstående styre i WADA som tar hånd om WADAs tilsynsvirksomhet.
 • Sikre at substansielle bestemmelser som gir rettigheter og plikter til utøvere og støttepersonell forankres i selve regelen og ikke i en kommentar til regelen.
 • Større fleksibilitet i anvendelsen av regelverket for breddeidretten/ mosjonsidretten.
Klikk på bildet under for å se hvordan prosessen foregår.

World Anti-Doping Code (WADC)

 • WADAs internasjonale regelverk som gjelder for idrettsutøvere over hele verden. 
 • WADC gir rammen for harmonisering av antidopingpolitikk, regler og reguleringer i idrettsorganisasjoner og blant offentlige myndigheter. 
 • Den første utgaven av koden trådte i kraft 1. januar 2004. Reviderte utgaver trådte i kraft i 2009 og 2015, og nå er WADA i gang med en ny revidering. 
 • WADC består av fem internasjonale standarder, som gir føringer for hvordan antidopingarbeidet skal utføres. De fem standardene omfatter dopinglisten, kontrollvirksomheten, analysevirksomheten, medisinske fritak og personvern. 

Publisert: 11.04.18

Flere artikler

Daglig leder Anders Solheim og USADA-sjef Travis Tygart under avtalesigneringen. I bakgrunnen: Fungerende styreleder Vebjørn Rodal, idrettspresident Tom Tvedt og statsminister Erna Solberg. Foto: Stian S. Møller
Inngikk samarbeid med USADA

I 2018 arrangerte ADNO m. fl. et stort internasjonalt seminar, og signerte samtidig samarbeidsavtale med det amerikanske antidopingbyrået (USADA).