Viktigste endringer på dopinglisten 2015

Antidoping Norges medisinske sjef gir deg oversikt over de viktigste endringene.

Dopinglisten fastsettes av WADA. Den nye listen trådte i kraft fra 1. januar 2015.

Det er ingen store og dyptgripende endringer på den nye listen, men det er like fullt viktig at utøvere, støttepersonell, behandlende leger og andre som er i nær kontakt med utøvere på alle plan gjør seg kjent med dopinglistens innhold og de endringene som faktisk foreligger.

Endringer: 

 1. Gruppe S1 (anabole stoffer) - her er det kun tilført en ny substans som eksempel på metabolitt (omdannelsesprodukt) av testosteron. Ingen nye konsekvenser av dette. 
 2. Gruppe S2 (peptidhormoner,vektsfaktorer, relaterte stoffer og mimetika) – her er betegnelsen mimetika lagt til i overskriften for å synliggjøre det faktum at syntetiske analoger av stoffer i denne gruppen også er forbudt. 
  1. EPO-gruppen er også omorganisert noe i listen for 2015, for å synliggjøre at det har tilkommet flere nye varianter av EPO, og at noen EPO-varianter har andre egenskaper enn de tradisjonelle bloddannende effektene. Det er vist at EPO bl.a. kan ha en betennelsesdempende effekt ved visse betennelses-sykdommer, og det er derfor fremkommet nye varianter av EPO som har slike egenskaper i større grad, og mindre/ingen effekter på bloddannelsen (benevnes: ”ikke-erytropoietiske EPO-reseptor agonister” i dopinglisten 2015).
  2. i tillegg er stabilisatorer (bl.a. kobolt) og aktivatorer (xenon og argon) av HIF (hypoksi induserbar faktor) satt opp i et eget punkt, for å reflektere den økende betydningen av disse stoffene. Både stabilisatorer og aktivatorer av HIF vil gi EPO-lignende effekter. Det er tydelig angitt i denne seksjonen at vitamin B12 (cyanocobalamin) ikke er forbudt.                                                              Xenon og argon ble allerede implementert på dopinglisten for 2014 den 01.09.2014 som følge av en ”fast-track”-oppdatering etter avsløringene om xenon-bruk i forbindelse med Sochi-OL.
  3. andre endringer i denne gruppen går på at det i 2015-listen er tilkommet flere eksempler på frigjørende faktorer for stoffer i denne gruppen – dvs eksempler på ulike substanser som kan frigjøre hormoner i denne gruppen, da disse i større grad er kjent og tilgangen lettere i form av legemidler bl.a.
  4. insulinlignende vekstfaktor 1 (IGF-1) er flyttet ned et avsnitt, og angis nå i listen sammen med de andre vekstfaktorene, og ikke tett koblet sammen med veksthormon, som tidligere.
    
 3. Gruppe S4 (hormoner og metabolske modulatorer) - trimetazidine er et stoff som er flyttet fra gruppe S6.b (stimulantia), da det kjemisk sett ligner på visse stimulantia, og til et nytt underpunkt i denne gruppen (S4.5.3). Dette er gjort fordi trimetazidine farmakologisk sett er klassifisert som en modulator av metabolismen i hjertet, og derfor passer bedre inn under dette punktet. Trimetazidine er et stoff som kan benyttes i behandlingen av angina pektoris (”hjertekrampe”) og hjerteinfarkt, og virker ved å øke glukoseomsetningen/-utnyttelsen i hjertemuskelen (myokard) ved å hemme fettsyreoksidasjonen i hjertet. Siden omsetningen av glukose krever mindre oksygen enn fettsyreomsetningen, så er dette mer gunstig for et skadet hjerte (f. eks. ved angina pektoris og hjerteinfarkt), og gir i denne situasjonen en mer tilpasset og gunstig metabolisme. Kan ikke utelukke prestasjonsforbedrende effekter ved bruk av trimetazidine i dopingøyemed. Bruk av dette legemiddelet krever fritakssøknad.
   
 4. Diuretika og maskeringsmidler – her er teksten endret fra ”diuretika og andre maskeringsmidler” til den ovenfor angitte, der ordet ”andre” er fjernet. Dette er for å synliggjøre at diuretika (vanndrivende midler) ikke bare er et maskeringsmiddel, men også kan brukes av andre grunner, bl.a. for å gi et raskt vekttap, som kan være en fordel i idretter med vektklasseinndeling. For øvrig er teksten i siste del under dette punktet også forsøkt forenklet (omhandler kombinasjon av vanndrivende midler og andre stoffer som krever fritak).
   
 5. Forbudte metoder M1-M3 – under punkt M2 (kjemisk og fysisk manipulering) er det på 2015-listen anført at også kirurgiske prosedyrer er et unntak, på lik linje med sykehusinnleggelser og kliniske undersøkelser, når det gjelder den angitte grense-verdien for tilførsel av intravenøse infusjoner/injeksjoner på 50 ml per 6 timer. I disse tilfellene er større væskemengder tillatt hvis det er medisinsk indisert. 
   
 6. Gruppe S6 (stimulantia) – her er det nå anført, for å klargjøre dette bedre, at imidazol-derivater til lokal (topikal) og oftalmologisk (i øynene) bruk er tillatt. 
  1. fenmetrazin, som tidligere var i subgruppe S6.a (uspesifiserte stoffer), er nå flyttet til subgruppe S6.b (spesifiserte stoffer), da et av stoffene i gruppe S6.b, fenbutrazat, kan metaboliseres (omdannes) til fenmetrazin. Stoffer i gruppe S6.b (spesifiserte stoffer) kan gi muligheter for reduserte sanksjoner, slik at dette kan få betydning for straffeutmålingen i dopingsaker.
  2. fenetylamin og dets derivater er nå anført i listen for 2015 som forbudte, for å adressere det økende antallet illegale designer-stimulantia som kan deriveres fra fenetylamin.
  3. som tidligere nevnt er trimetazidine overført fra denne gruppen og til gruppe S4.5c (se omtale ovenfor).
    
 7. Gruppe S9 (glukokortikoider) – glukokortikosteroider er nå beskrevet som glukokortikoider for å gjenspeile den nåværende nomenklaturen på feltet.
 8. Gruppe P1 (alkohol) – World Karate Federation (WKF; det internasjonale karate-forbundet) er for 2015, på egen anmodning, fjernet fra listen over idretter der alkohol er forbudt.
   
 9. Gruppe P2 (betablokkere) – World Underwater federation (CMAS) har, på egen anmodning, blitt lagt til listen over idretter der bruk av betablokkere er forbudt i konkurranse for visse disipliner.
   
 10. Overvåkingslisten 
  1. registrering av pseudoefedrinkonsentrasjoner i urin under 150 mikrogr/ml vil opphøre i 2015; dvs at pseudoefedrin fjernes fra overvåkingslisten for 2015. Pseudoefedrin står imidlertid på dopinglisten med en grenseverdi på 150 mikrogr/ml.
  2. telmisartan – en atypisk angiotensin II reseptor antagonist (brukes bl.a. ved forhøyet blodtrykk), har partiell (delvis) PPARdelta reseptor agonist egenskaper, og kan således påvirke metabolismen (stoffskiftet) i ulike celler. Stoffer med slike egenskaper omfattes av gruppe S4.5, men inntil videre vil telmisartan være på overvåkingslisten og bruken følges.
  3. meldonium – dette er et stoff som minner om trimetazidin (modulator av metabolismen i hjertet), og gir økt glukoseforbruk i hjertet ved å hemme fettsyreoksidasjon. Har samme bruksområdet som trimetazidine (angina pektoris, hjerteinfarkt). Kan ikke utelukke prestasjonsfremmende effekter ved bruk i dopingøyemed, og bruk av dette stoffet vil følges.


Det er viktig at utøvere, støttepersonell, behandlende leger og andre som er i nær kontakt med utøvere på alle plan setter seg inn i den til enhver tid gjeldende dopingliste slik at man i størst mulig grad sikrer en dopingfri og rettferdig idrett, og unngår at man uforvarende havner i en dopingsak.

LEGEMIDDELSØKET!
Det er viktig at man setter seg inn i fritaksreglementet og sender inn fritakssøknad når det er nødvendig. For lett og rask tilgang til informasjon om hva man må søke om fritak for som idrettsutøver, så er Legemiddelsøket på www.antidoping.no et meget godt alternativ. Dette søket oppdateres automatisk når nye legemidler registreres i Norge, og vil således alltid være ”up to date”.

DOPINGLISTEN 2015
En norsk oversettelse av WADAs dopingliste finner du her.
Overvåkingslisten 2015 finner du her.

Per Wiik Johansen 
Medisinsk sjef Antidoping Norge

Publisert: 22.10.14 - Oppdatert: 21.11.17

Flere artikler