Praktisering av regelverk om medisinsk fritak for andre NIF-medlemmer

Utøvere som kommer inn under kategorien andre NIF-medlemmer må søke om medisinsk fritak til Antidoping Norge kun for enkelte stoffgrupper.

Søknad og behandling av medisinsk fritak
Ved diagnose som tilsier bruk av legemidler som omfattes av gjeldende dopingliste gjelder følgende:

a. Utøvers lege må følge opp den medisinske behandlingen og sikre adekvat dokumentasjon av denne. Oppfølging skal fremkomme av legejournalen.
b. Det skal søkes om medisinsk fritak for bruk av legemidler som inngår i dopinglistens gruppe:
- S1 Anabole stoffer
- S2 Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser

c. For bruk av legemidler i alle øvrige grupper må det ikke søkes om ordinært fritak, såfremt kriteriene i § 3 a, b, c og d er oppfylt. Utøver har uansett rett til å søke også for de øvrige gruppene.
d. Dersom analyseresultatet etter en dopingkontroll viser et forbudt stoff utover gruppe S1, S2 eller P2 og som kan skyldes bruk av oppgitte legemidler, vil utøver bli bedt om å fremlegge søknad om medisinsk fritak.
e. Søknadsskjema for medisinsk fritak på www.antidoping.no skal benyttes.
f. Legen skal fylle ut skjema med opplysninger i henhold til legejournal. Dato for siste oppfølging fra legen må normalt ikke være mer enn ett år gammel.
g. Utøvers lege skal fylle ut og signere søknadsskjema, samt vedlegge eventuelle resultater fra tester og undersøkelser som bekrefter/underbygger diagnosen.
h. Utøver skal signere søknadsskjemaet for å bekrefte at gitte opplysninger er korrekte, og at opplysningene kan gis videre til dem som skal behandle søknaden. Saksbehandler er forpliktet til å behandle opplysningene konfidensielt. For utøvere under 18 år skal en foresatt signere sammen med utøver eller på vegne av denne.
i. Søknaden behandles og avgjøres av Medisinsk fagkomité oppnevnt av Antidoping Norge.
j. Ved innvilget medisinsk fritak skal det utstedes en attest hvor fritaket fremkommer. Fritaket er gyldig for norske forhold og for en fastsatt periode.

Utøvers samtykke
Utøver godkjenner, ved sin signatur, at medisinsk informasjon oppgitt i søknad for medisinsk fritak frigis til personell tilknyttet Antidoping Norge, WADA og utøvers nasjonale og internasjonale særforbund. Informasjonen kan også benyttes ved mulig brudd på dopingbestemmelsene. Utøver kan be om ytterligere informasjon knyttet til bruk av oppgitte opplysninger, få tilgang til informasjon om seg selv, tilbakekalle frigitt informasjon samt klage på bruk av informasjonen.