Praktisering av regelverk om medisinsk fritak for internasjonale toppidrettsutøvere

Utøvere som skal delta i konkurranser i regi av det internasjonale særforbundets regelverk må søke om medisinsk fritak til det internasjonale særforbundet.

Utøvere som skal delta i internasjonale fleridrettsarrangement (eks. Olympiske leker) må søke den organisasjonen som har jurisdiksjon over arrangementet.

Dersom det internasjonale særforbund har overlatt fritaksbehandling til sitt nasjonale særforbund, vil saksbehandling gjennomføres av Antidoping Norge (se praktisering av regelverk for nasjonale toppidrettsutøvere).

Utøver må selv undersøke praktiseringen hos sitt internasjonale særforbund. Normalt gjelder følgende praktisering:

Søknad og behandling av medisinsk fritak
Ved diagnose som tilsier bruk av legemidler som omfattes av gjeldende dopingliste, og der det kan søkes om medisinsk fritak gjelder følgende:

a. Søknadsskjema, pålagt av det internasjonale særforbundet, benyttes.
b. Søknad sendes normalt inn snarest etter at diagnose foreligger og senest 30 dager før utøver trenger godkjenningen.
c. Utøvers lege må fylle ut og signere søknadsskjema, samt legge ved eventuelle resultater fra tester og undersøkelser som bekrefter/underbygger diagnosen i den grad dette er relevant.
d. Utøver må signere på søknadsskjemaet for å bekrefte at gitte opplysninger er korrekte og at opplysningene kan gis til dem som skal behandle søknaden. Saksbehandler er forpliktet til å behandle opplysningene konfidensielt. For utøvere under 18 år må en foresatt signere sammen med utøver eller på vegne av denne.
e. Søknad må sendes dit det internasjonale særforbundet har bestemt.
f. Søknaden vil behandles av uavhengige medisinsk sakkyndige som er gitt beslutningsmyndighet.
g. Ved innvilget medisinsk fritak vil utøver normalt få et skriftlig vedtak i form av en attest eller lignende.
h. WADA kan omgjøre et innvilget medisinsk fritak.
i. Dersom WADA omgjør vedtaket, kan omgjøringen påklages til Court of Arbitration for Sport, jf. World Anti-Doping Code, art. 13.4.

Anerkjennelse av innvilget fritak for nasjonale forhold
Innvilget fritak er gyldig for internasjonale konkurranser. For å få det anerkjent også på nasjonalt nivå må utøver gjøre søknad og vedtak tilgjengelig for Antidoping Norge.  Anerkjennelsen må innhentes umiddelbart etter at fritaket er innvilget dersom utøver skal konkurrere eller delta i organisert trening i nasjonal regi.

Utøvers samtykke
Utøver godkjenner, ved sin signatur, at medisinsk informasjon oppgitt i søknad for medisinsk fritak frigis til personell tilknyttet Antidoping Norge, WADA og utøvers nasjonale og internasjonale særforbund. Informasjonen kan også benyttes ved mulig brudd på dopingbestemmelsene. Utøver kan be om ytterligere informasjon knyttet til bruk av oppgitte opplysninger, få tilgang til informasjon om seg selv, tilbakekalle frigitt informasjon samt klage på bruk av informasjonen.