Praktisering av regelverk om medisinsk fritak for nasjonale toppidrettsutøvere

Utøvere som kommer inn under kategorien nasjonale toppidrettsutøvere må søke om medisinsk fritak til Antidoping Norge.

Søknad og behandling av medisinsk fritak
Ved diagnose som tilsier bruk av legemidler som omfattes av gjeldende dopingliste, og der det kan søkes om medisinsk fritak gjelder følgende:

a. Søknadsskjema for medisinsk fritak på www.antidoping.no skal benyttes.
b. Søknad skal sendes inn snarest etter at diagnose foreligger og senest 30 dager før godkjenning er nødvendig.
c. Utøvers lege skal fylle ut og signere søknadsskjema, samt vedlegge eventuelle resultater fra tester og undersøkelser som bekrefter/underbygger diagnosen.
d. Utøver skal signere søknadsskjemaet for å bekrefte at gitte opplysninger er korrekte, og at opplysningene kan gis videre til dem som skal behandle søknaden. Saksbehandler er forpliktet til å behandle opplysningene konfidensielt. For utøvere under 18 år skal en foresatt signere sammen med utøver eller på vegne av denne.
e. Søknadsskjema, og eventuell tilleggsdokumentasjon som bekrefter/underbygger diagnosen, sendes til Antidoping Norge.
f. Søknaden behandles og avgjøres av Medisinsk fagkomité oppnevnt av Antidoping Norge. Beslutninger om avslag vil begrunnes.
g. Ved innvilget medisinsk fritak skal det utstedes en attest hvor fritaket fremkommer. Fritaket er gyldig for norske forhold og for en fastsatt periode.
h. WADA kan omgjøre et innvilget medisinsk fritak.
i. Dersom WADA omgjør vedtaket, kan omgjøringen påklages til Court of Arbitration for Sport, jfr. World Anti-Doping Code, art. 13.4.

Anerkjennelse av innvilget fritak for internasjonale forhold
Innvilget fritak er gyldig for nasjonale konkurranser. For å få det anerkjent på internasjonalt nivå må utøver gjøre søknad og vedtak tilgjengelig for sitt internasjonale særforbund. 

Søknad og tilleggsinformasjon bør sendes inn på engelsk dersom utøver har planer om å delta internasjonalt og senere må få sitt norske innvilgede medisinske fritak anerkjent av sitt internasjonale særforbund.

Anerkjennelsen må innhentes før utøver skal delta i konkurranser i regi av det internasjonale særforbundet.

Utøvers samtykke
Utøver godkjenner, ved sin signatur, at medisinsk informasjon oppgitt i søknad for medisinsk fritak frigis til personell tilknyttet Antidoping Norge, WADA og utøvers nasjonale og internasjonale særforbund. Informasjonen kan også benyttes ved mulig brudd på dopingbestemmelsene. Utøver kan be om ytterligere informasjon knyttet til bruk av oppgitte opplysninger, få tilgang til informasjon om seg selv, tilbakekalle frigitt informasjon samt klage på bruk av informasjonen.

For fullstendig toppidrettsutøverliste - klikk deg inn her