Idrettens regelverk - nytt fra 1/1-2015

Verdens antidopingbyrå (WADA) er de som fastsetter antidopingregelverket som gjelder for idrettsutøvere over hele verden. Fra 1. januar 2015 er det en ny World Anti-Doping Code og nye internasjonale standarder som gjelder.

Som følge av Norges idrettsforbunds tilslutning til koden, har Idrettsstyret vedtatt nye dopingbestemmelser (NIFs lov kapittel 12). Det nye regelverket trådte i kraft fra og med 1. januar 2015.

Dopingbestemmelsene gjelder blant annet for alle medlemmer i idrettslag tilknyttet NIF og for personell som bistår utøver i sammenheng med idrettsaktivitet.

I tillegg til nye dopingbestemmelser i NIFs lov er det vedtatt en ny forskrift for meldeplikt og nye regler for medisinsk fritak

Den nye World Anti-Doping Code legger opp til at det skal være et enda sterkere fokus på å avsløre de som jukser. Antidopingarbeidet skal derfor i større grad være målrettet i den hensikt å avsløre doping. I dette arbeidet vil informasjonsinnhenting og undersøkelser være en vesentlig faktor, i tillegg til dopingprøver.

De viktigste endringene i regelverket:

 • NYE FORHOLD SOM ANSES SOM BRUDD PÅ DOPINGBESTEMMELSENE
  1. Dopingbestemmelsene gjelder også for støttepersonell som bistår utøver i idrettslig sammenheng
  2. Omgang med støttepersonell som har brutt dopingbestemmelsene blir forbudt
  3. Det blir også forbudt å forhindre dopingkontrollen
 • ØKTE STRAFFER - FRA 2 TIL 4 ÅR
      Utelukkelsesperioden blir forlenget fra to til fire år, uansett hvilket stoff forholdet gjelder, men med mulighet for reduksjon i enkelte tilfeller.
 • MELDEPLIKT - 3 ADVARSLER PÅ 12 MND KAN BLI DOPINGSAK
  1. Tre meldepliktadvarsler i løpet av 12 måneder er et brudd på dopingbestemmelsene
  2. Tidsrommet for når utøver kan sette sin «garantitime» er utvidet fra kl. 05.00 til 23.00
 • MEDISINSK FRITAK 
       Toppidrettsutøvere må alltid søke om medisinsk fritak
 • ANDRE FORHOLD
  1. Foreldelsesfristen øker fra 8 til 10 år
  2. En toppidrettsutøver som legger opp for deretter å komme tilbake til toppidretten, må gjøre seg tilgjengelig for dopingkontroll i 6 måneder før han eller hun kan konkurrere
  3. Forebyggende aktiviteter skal fokusere på verdivalget til utøver slik at utøver velger en ren idrett

Nye forhold som anses som brudd på dopingbestemmelsene

1. Dopingbestemmelsene gjelder også for støttepersonell som bistår utøver i idrettslig sammenheng
2. Omgang med støttepersonell som har brutt dopingbestemmelsene blir forbudt
3. Det blir også forbudt å forhindre dopingkontrollen

 1. NIFs lov §12-1 (1) punkt d) forklarer at dopingbestemmelsene også gjelder for trener, leder, funksjonær, helsepersonell eller annen person som i sammenheng med idrettsaktivitet bistår utøver eller organisasjonsledd.
 2. Utøver kan bli sanksjonert for å ha brukt støttepersonell som har brutt dopingbestemmelser. Erfaringen viser at flere utøvere som ønsker å jukse gjør ikke nødvendigvis dette alene, men får bistand fra en eller flere i det støtteapparatet som utøver velger. 
 3. Det er blitt forbudt å forhindre at dopingkontrollen gjennomføres, herunder også hindre eller forsøke å hindre potensielle vitner til å uttale seg.

Økte straffer – fra 2 til 4 år

Utelukkelsesperioden blir forlenget fra to til fire år, uansett hvilket stoff forholdet gjelder, men med mulighet for reduksjon i enkelte tilfeller.

- Etter høringsrundene i forbindelse med det nye regelverket kom det frem at det var et ønske fra utøvere om å øke den generelle utelukkelsesperioden fra to til fire år for de utøvere som med overlegg jukset. Samtidig ble det uttrykt et ønske om muligheter for reduksjoner der hvor utøver ikke hadde som intensjon å jukse eller det dreide som særskilte stoffer på dopinglisten.
- For dem som har som intensjon å jukse er derfor utelukkelsesperioden forlenget fra to til fire år, uansett hvilket stoff forholdet gjelder.
- Dersom det kan bevises at en positiv prøve ikke var forsøk på juks kan utelukkelse reduseres til inntil to år.
- Dersom den positive prøven skyldes forurenset kosttilskudd eller spesifiserte stoffer kan utelukkelsesperioden reduseres.
- Det kan gis strafferabatt dersom vedkommende bidrar til å avdekke andre brudd på dopingbestemmelsene.
- For konkurranseutøvere, uansett nivå, innebærer utelukkelse at du ikke kan delta i konkurranser, ikke kan delta i organisert trening eller ha oppnevnte tillitsverv. 

Meldeplikt – 3 advarsler på 12 mnd kan bli dopingsak

1.Tre meldepliktadvarsler i løpet av 12 måneder er et brudd på dopingbestemmelsene
2.Tidsrommet for når utøver kan sette sin «garantitime» er utvidet fra kl. 05.00 til 23.00

 1. Det anses som brudd på dopingbestemmelsene dersom du får tre meldepliktadvarsler i løpet av 12 måneder, i motsetning til 18 måneder i gjeldende regelverk. Reglene er tillempet og mindre strengt for utøvere. 
 2. Utøvere må rapportere en garantitime daglig mellom kl. 05.00 og 23.00 (mot 06.00-23.00 nå). Det er fortsatt anledning til å teste utøvere hvor som helst og når som helst.

Les mer om meldepliktsystemet her.

Medisinsk fritak

Toppidrettsutøvere må alltid søke om medisinsk fritak.

- Internasjonal toppidrettsutøver eller nasjonal toppidrettsutøver (jf. «toppidrettsutøverlisten» på Antidoping Norges nettsider) må alltid søke om medisinsk fritak så snart en diagnose er stillet som tilsier bruk av forbudte stoffer.
- Dersom gyldig medisinsk fritak ikke foreligger og utøver avlegger en positiv prøve vil saken behandles som en potensiell dopingsak.
- Dersom utøver har fått et nasjonalt medisinsk fritak og skal delta internasjonalt må dette anerkjennes av sitt internasjonale særforbund for å gjelde på internasjonalt nivå. 
- Dersom utøver har fått et internasjonalt medisinsk fritak må dette anerkjennes av Antidoping Norge for å gjelde på nasjonalt nivå.
- Utøvere som ikke er definert som «toppidrettsutøvere», må som tidligere søke om medisinsk fritak for bruk av stoffer i gruppe S1: anabole stoffer, S2 Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser og P2: Betablokkere. For alle andre stoffer kan utøver søke i etterkant når det foreligger en positiv prøve. 
- Kriterier for å få godkjent et medisinsk fritak er ikke endret og vil alltid legges til grunn ved vurdering av medisinsk fritak. 

Sjekk kriterier og annen informasjon om medisinsk fritak.

Andre forhold

1. Foreldelsesfristen øker fra 8 til 10 år
2. En toppidrettsutøver som legger opp for deretter å komme tilbake til toppidretten, må gjøre seg tilgjengelig for dopingkontroll i 6 måneder før han eller hun kan konkurrere
3. Forebyggende aktiviteter skal fokusere på verdivalget til utøver slik at utøver velger en ren idrett

 1. For ytterligere å kunne avsløre brudd på dopingbestemmelsene er foreldelsesfristen for potensielle dopingsaker forlenget ytterligere to år.  Prøver kan dermed også oppbevares lengre slik at når nye analysemetoder foreligger kan gamle dopingprøver analyseres.
 2. En toppidrettsutøver som legger opp sin idrettskarriere vil normalt ikke følges opp like mye med dopingkontroller og eventuelt meldeplikt. Dersom utøveren velger å gjøre et «comeback», må denne melde fra og deretter gjøre seg tilgjengelig for dopingkontroll (eventuelt som meldepliktutøver) i seks måneder, før han eller hun kan delta i konkurranser.
 3. Å bryte dopingbestemmelsene er utøvers ansvar. Forebyggende aktiviteter skal derfor fokusere på at antidoping handler om utøvers valg og skal særskilt rettes mot  ungdom og yngre utøvere.


NB! I tillegg til nytt regelverk i idretten trådte en ny norsk lov om forbud mot bruk av dopingmidler i kraft 1. juli 2013. Som en konsekvens av denne loven vil brudd på dopingbestemmelsene kunne politianmeldes.