Personvern for utøvere

Dette har du krav på å vite.

Antidoping Norge (ADN) er en stiftelse opprettet av NIF og Kultur- og kirkedepartementet.  Vi er blant annet ansvarlig for:
• planlegging og gjennomføring av dopingkontroller,
• saksbehandling av søknader om fritak for bruk av medikamenter som står på dopinglisten, og
• behandling av mulige brudd på dopingbestemmelsene i NIFs lov.
I henhold til personopplysningsloven har du som utøver krav på å vite hvordan dine personopplysninger behandles i denne sammenheng. Dersom du har spørsmål utøver det som står her bes du kontakte oss på telefon 21 02 92 00 eller kontakt oss på mail: post@antidoping.no
Opplysninger til bruk for gjennomføring av uanmeldte dopingkontroller
Utøvere som har fått skriftlig beskjed om at de er satt på ”prioritert utøverliste” må sende inn informasjon til ADN om hvor de befinner seg slik at vi skal kunne gjennomføre uanmeldte dopingkontroller.  Informasjonen omfatter blant annet navn, adresse, telefon, treningstider og steder. Informasjonen oppbevares og håndteres konfidensielt og lagres enten som papirkopi hos ADN eller elektronisk i ADNs forhåndsgodkjente databaser. Informasjonen makuleres/slettes når den er utdatert med godkjente metoder.
Opplysninger til laboratoriet som foretar analyser av dopingprøver
Alle analyseresultater fra dopingkontroller er anonymisert med egne nummer. Nummer og navn er sporbart på dopingkontrollskjema.  Dopingkontrollskjema sendes direkte til ADN etter gjennomført kontroll. Kopi av dopingkontrollskjema sendes til laboratoriet sammen med prøven.  Informasjonen på kopien er anonymisert. Dopingkontrollskjema oppbevares og håndteres konfidensielt og lagres som papirkopi hos ADN.  Makulering skjer med godkjente metoder.
Opplysninger i forbindelse med fritak fra dopinglisten
De utøverne som må bruke medisiner i forbindelse med sykdom må søke om fritak fra dopinglisten, eventuelt sende inn informasjon om diagnose og medisinering ved forenklet fritak.  Søknadene/informasjonen beskriver utøvers sykdom og legers vurderinger, samt medikamentbehov. Søknader vurderes av en egen uavhengig medisinsk fagkomite som består av leger og annet medisinsk kyndig personell. All informasjon oppbevares og håndteres konfidensielt og lagres som papirkopi hos ADN eller elektronisk i ADNs forhåndsgodkjente databaser. Elektronisk informasjon anonymiseres eller krypteres før det overføres til godkjent mottaker.
Opplysninger i forbindelse med mulige brudd på dopingbestemmelsene
Informasjon om utøvere som avlegger positiv dopingprøve eller på annen måte begår handlinger som anses som mulig brudd på dopingbestemmelsene behandles konfidensielt.  Elektronisk informasjon anonymiseres eller krypteres før det overføres til mottaker.  Innsamlet informasjon vurderes av ADNs påtalenemd og av domsstolene i NIF.  Informasjon om utøvere som er anmeldt til NIFs domsutvalg er tilgjengelig for allmennheten.  Informasjonen er begrenset til navn og anmeldelsens innhold.  Rettskraftige dommer offentliggjøres normalt gjennom en pressemelding.
Sikring av opplysninger
Alle som behandler informasjon som beskrevet over har signert en egen taushetserklæring.  Informasjon vil ikke offentliggjøres såfremt ikke informasjonen allerede er allment kjent.
Elektronisk informasjon oppbevares innenfor egne elektroniske brannmurer og i programvare som er spesialtilpasset for beskrevet bruk. Sletting av elektronisk data gjennomføres slik at innformasjonen ikke skal være sporbar i ettertid.  
Papirarkiver behandles og oppbevares strengt konfidensielt i låste arkiv med egne alarmsoner. Makulering av papirkopier skjer gjennom sikre makuleringsmetoder.
Opplysninger til utlandet
Noe av informasjon beskrevet over vil fra tid til annen også overføres til utøvers internasjonale særforbund og/eller WADA i den grad de har behov for informasjonen.  Informasjonsbehovet oppstår ved:
• Planlegging og gjennomføring av dopingkontroller innenfor særforbundets eller WADAs dopingkontrollprogram,
• behov for kjennskap til status om fritak fra dopinglisten,
• behov for kunnskap om status vedrørende potensielle brudd på dopingbestemmelsene.
Følgende informasjon kan overføres:
1. Personopplysninger slik som navn, adresse, telefon, eventuelt lisensnummer, treningstider og steder (ikke personnummer).  .
2. Analyseresultater fra dopingkontroller. 
3. Søknad, innvilget fritak og/eller forenklet fritaksdokumentasjon fortrinnsvis for utøvere som deltar i konkurranser eller på idrettsarrangement definert som internasjonale idrettsarrangement.
4. Informasjon om status ved mulige brudd på dopingbestemmelsene og om rettskraftige dopingdommer.
Ved dopingkontroll samtykker du i at etterspurt informasjon til det internasjonale særforbundet og WADA kan oversendes. Samtykke skjer ved din signatur nederst på dopingkontrollskjemaet. Dersom du ikke ønsker at opplysningene skal utgis kan det få konsekvenser for din deltakelse i internasjonale idrettsarrangement.  
Rett til innsyn
Du har rett til å be om innsyn i all informasjon beskrevet over som gjelder deg og er arkivert hos oss.
Oppdatert 22. juni 2004 

Antidoping Norge er en stiftelse opprettet av NIF og Kultur- og kirkedepartementet. Vi er blant annet ansvarlig for:

  • Planlegging og gjennomføring av dopingkontroller.
  • Saksbehandling av søknader om medisinsk fritak for bruk av medikamenter som står på dopinglisten.
  • Behandling av mulige brudd på dopingbestemmelsene i NIFs lov.

I henhold til personopplysningsloven har du som utøver krav på å vite hvordan dine personopplysninger behandles av Antidoping Norge. Dersom du har spørsmål utøver det som står her bes du kontakte oss på telefon 09765 eller kontakt oss på mail: post@antidoping.no

Opplysninger til bruk for gjennomføring av uanmeldte dopingkontroller

Meldepliktutøvere:
Utøvere som har fått skriftlig beskjed fra Antidoping Norge om at de er «meldepliktutøvere», er i henhold til WADC og Internasjonale Standarder for Testing pålagt å innrapportere nøyaktig informasjon om deres bosted, konkurranse og treningssteder samt informasjon om hvor de befinner seg. Det er et krav om å oppgi slik informasjon med minst ett treffpunkt på en time hver dag hele året (garantitid).

Denne informasjonen skal legges inn i ADAMS. ADAMS er en web-applikasjon med databaseservere fysisk plassert i Canada. Antidoping Norge er gitt en separat administratorkonto for å opprette brukere samt styre tilgang og rettigheter til ulike brukergrupper i Norge. Hver bruker får tildelt ett unikt brukernavn og passord. Utøver som tar dette systemet i bruk må bytte passord ved første gangs pålogging. All informasjon som lagres her skal håndteres konfidensielt og bare benyttes av personell som trenger disse informasjonene i forbindelse med planlegging og gjennomføring av dopingkontroller. Informasjonen makuleres/slettes automatisk dag for dag etter at det har gått 18 måneder.

Andre utøvere:
For alle andre utøver vil opplysninger om hvor de trener eller konkurrerer være tilgjengelig via lags-informasjon, nettsider eller andre metoder. Slik informasjon vil normal sett ikke inneholde personlige opplysninger ut over det som er offentlig tilgjengelig.

Opplysninger til laboratoriet som foretar analyser av dopingprøver
Alle analyseresultater fra dopingkontroller er anonymisert med egne nummer. Nummer og navn er sporbart på dopingkontrollskjema. Dopingkontrollskjema sendes direkte til Antidoping Norge etter gjennomført kontroll. Kopi av dopingkontrollskjema sendes til laboratoriet sammen med prøven.  Informasjonen på kopien er anonymisert. Dopingkontrollskjema oppbevares og håndteres konfidensielt og lagres som papirkopi hos Antidoping Norge.  Makulering skjer med godkjente metoder.

Ved analyse av en B-prøve vil utøver få anledning til å være tilstede under åpningen av B-prøven. Utøver må da legitimere seg ovenfor laboratoriet for å sikre at utøver knyttes til rett B-prøve.

Opplysninger i forbindelse med medisinsk fritak fra dopinglisten
Utøverne som har fått en diagnose som fører til at vedkommende må bruke medisiner som står på dopinglisten, må søke om medisinsk fritak fra dopinglisten. Det er utøvers aktivitetsnivå og medikamentets dopinggruppe som fastsetter når og om slik søknad skal sendes. Ved utfylling av søknader om medisinsk fritak fra dopinglisten, vil også sensitive personopplysninger bli oppgitt.

Søknadene vil inneholde utøvers sykdom og legers vurderinger, samt medikamentbehov. Søknader vurderes av en egen uavhengig medisinsk fagkomité som består av leger og annet medisinsk kyndig personell. All informasjon oppbevares og håndteres konfidensielt og lagres som papirkopi hos Antidoping Norge og noen opplysninger elektronisk i Antidoping Norges forhåndsgodkjente databaser.

Opplysninger i forbindelse med mulige brudd på dopingbestemmelsene
Informasjon om utøvere som avlegger positiv dopingprøve eller på annen måte begår handlinger som anses som mulig brudd på dopingbestemmelsene behandles konfidensielt. Innsamlet informasjon vurderes av Antidoping Norges påtalenemnd og av NIFs domsorgan. Informasjon om utøvere som er anmeldt til NIFs domsorgan er tilgjengelig for allmennheten. Informasjonen er begrenset til navn og anmeldelsens innhold. 

Sikring av opplysninger
Alle som behandler informasjon som beskrevet over har signert en egen taushetserklæring. Informasjon vil ikke offentliggjøres såfremt ikke informasjonen allerede er allment kjent. Elektronisk informasjon oppbevares innenfor egne elektroniske brannmurer. Sletting av elektronisk data gjennomføres slik at informasjonen ikke skal være sporbar i ettertid. Papirarkiver behandles og oppbevares strengt konfidensielt i låste arkiv med egne alarmsoner. Makulering av papirkopier skjer gjennom sikre makuleringsmetoder.

Opplysninger til utlandet
Noe av informasjon beskrevet over vil fra tid til annen også bli overført til utøvers internasjonale særforbund og/eller WADA i den grad de har behov for informasjonen. 

Informasjonsbehovet oppstår ved:

  • planlegging og gjennomføring av dopingkontroller innenfor særforbundets eller WADAs dopingkontrollprogram
  • behov for kjennskap til status om medisinsk fritak fra dopinglisten
  • behov for kunnskap om status vedrørende potensielle brudd på dopingbestemmelsene.


Følgende informasjon kan overføres:

  • Personopplysninger slik som navn, adresse, telefon, eventuelt lisensnummer, treningstider og steder (ikke personnummer).
  • Søknad, innvilget medisinsk fritak fortrinnsvis for utøvere som deltar i konkurranser eller på idrettsarrangement definert som internasjonale idrettsarrangement.
  • Informasjon om status ved mulige brudd på dopingbestemmelsene og om rettskraftige dopingdommer.

Analyseresultater fra dopingkontroller blir lagt inn i ADAMs av laboratoriet og er også tilgjengelig for det internasjonale særforbundet og WADA.

Ved dopingkontroll samtykker du i at etterspurt informasjon til det internasjonale særforbundet og WADA kan oversendes. Samtykke skjer ved din signatur nederst på dopingkontrollskjemaet. Dersom du ikke ønsker at opplysningene skal utgis kan det få konsekvenser for din deltakelse i internasjonale idrettsarrangement.  

Rett til innsyn
Du har rett til å be om innsyn i all informasjon beskrevet over som gjelder deg og som er arkivert hos oss.

Nyttige lenker: