Personopplysninger og personvern

Antidoping Norge (ADNO) har konsesjon fra datatilsynet for behandling av personopplysninger. Tillatelse til behandling av personopplysninger videreføres ved innføring av ny personvernlov i 2018.

Antidoping Norge (ADN) er en stiftelse opprettet av NIF og Kultur- og kirkedepartementet.  Vi er blant annet ansvarlig for:
• planlegging og gjennomføring av dopingkontroller,
• saksbehandling av søknader om fritak for bruk av medikamenter som står på dopinglisten, og
• behandling av mulige brudd på dopingbestemmelsene i NIFs lov.
I henhold til personopplysningsloven har du som utøver krav på å vite hvordan dine personopplysninger behandles i denne sammenheng. Dersom du har spørsmål utøver det som står her bes du kontakte oss på telefon 21 02 92 00 eller kontakt oss på mail: post@antidoping.no
Opplysninger til bruk for gjennomføring av uanmeldte dopingkontroller
Utøvere som har fått skriftlig beskjed om at de er satt på ”prioritert utøverliste” må sende inn informasjon til ADN om hvor de befinner seg slik at vi skal kunne gjennomføre uanmeldte dopingkontroller.  Informasjonen omfatter blant annet navn, adresse, telefon, treningstider og steder. Informasjonen oppbevares og håndteres konfidensielt og lagres enten som papirkopi hos ADN eller elektronisk i ADNs forhåndsgodkjente databaser. Informasjonen makuleres/slettes når den er utdatert med godkjente metoder.
Opplysninger til laboratoriet som foretar analyser av dopingprøver
Alle analyseresultater fra dopingkontroller er anonymisert med egne nummer. Nummer og navn er sporbart på dopingkontrollskjema.  Dopingkontrollskjema sendes direkte til ADN etter gjennomført kontroll. Kopi av dopingkontrollskjema sendes til laboratoriet sammen med prøven.  Informasjonen på kopien er anonymisert. Dopingkontrollskjema oppbevares og håndteres konfidensielt og lagres som papirkopi hos ADN.  Makulering skjer med godkjente metoder.
Opplysninger i forbindelse med fritak fra dopinglisten
De utøverne som må bruke medisiner i forbindelse med sykdom må søke om fritak fra dopinglisten, eventuelt sende inn informasjon om diagnose og medisinering ved forenklet fritak.  Søknadene/informasjonen beskriver utøvers sykdom og legers vurderinger, samt medikamentbehov. Søknader vurderes av en egen uavhengig medisinsk fagkomite som består av leger og annet medisinsk kyndig personell. All informasjon oppbevares og håndteres konfidensielt og lagres som papirkopi hos ADN eller elektronisk i ADNs forhåndsgodkjente databaser. Elektronisk informasjon anonymiseres eller krypteres før det overføres til godkjent mottaker.
Opplysninger i forbindelse med mulige brudd på dopingbestemmelsene
Informasjon om utøvere som avlegger positiv dopingprøve eller på annen måte begår handlinger som anses som mulig brudd på dopingbestemmelsene behandles konfidensielt.  Elektronisk informasjon anonymiseres eller krypteres før det overføres til mottaker.  Innsamlet informasjon vurderes av ADNs påtalenemd og av domsstolene i NIF.  Informasjon om utøvere som er anmeldt til NIFs domsutvalg er tilgjengelig for allmennheten.  Informasjonen er begrenset til navn og anmeldelsens innhold.  Rettskraftige dommer offentliggjøres normalt gjennom en pressemelding.
Sikring av opplysninger
Alle som behandler informasjon som beskrevet over har signert en egen taushetserklæring.  Informasjon vil ikke offentliggjøres såfremt ikke informasjonen allerede er allment kjent.
Elektronisk informasjon oppbevares innenfor egne elektroniske brannmurer og i programvare som er spesialtilpasset for beskrevet bruk. Sletting av elektronisk data gjennomføres slik at innformasjonen ikke skal være sporbar i ettertid.  
Papirarkiver behandles og oppbevares strengt konfidensielt i låste arkiv med egne alarmsoner. Makulering av papirkopier skjer gjennom sikre makuleringsmetoder.
Opplysninger til utlandet
Noe av informasjon beskrevet over vil fra tid til annen også overføres til utøvers internasjonale særforbund og/eller WADA i den grad de har behov for informasjonen.  Informasjonsbehovet oppstår ved:
• Planlegging og gjennomføring av dopingkontroller innenfor særforbundets eller WADAs dopingkontrollprogram,
• behov for kjennskap til status om fritak fra dopinglisten,
• behov for kunnskap om status vedrørende potensielle brudd på dopingbestemmelsene.
Følgende informasjon kan overføres:
1. Personopplysninger slik som navn, adresse, telefon, eventuelt lisensnummer, treningstider og steder (ikke personnummer).  .
2. Analyseresultater fra dopingkontroller. 
3. Søknad, innvilget fritak og/eller forenklet fritaksdokumentasjon fortrinnsvis for utøvere som deltar i konkurranser eller på idrettsarrangement definert som internasjonale idrettsarrangement.
4. Informasjon om status ved mulige brudd på dopingbestemmelsene og om rettskraftige dopingdommer.
Ved dopingkontroll samtykker du i at etterspurt informasjon til det internasjonale særforbundet og WADA kan oversendes. Samtykke skjer ved din signatur nederst på dopingkontrollskjemaet. Dersom du ikke ønsker at opplysningene skal utgis kan det få konsekvenser for din deltakelse i internasjonale idrettsarrangement.  
Rett til innsyn
Du har rett til å be om innsyn i all informasjon beskrevet over som gjelder deg og er arkivert hos oss.
Oppdatert 22. juni 2004 

Dersom du er tilknyttet en klubb organisert under NIF plikter du å følge dopingbestemmelsene i NIFs lov kapittel 12, herunder oppgi personlig informasjon.

 Personlig informasjon kan også måtte oppgis dersom det foreligger en avtale, knyttet opp til et regelverk som du må forholde deg til, og som tilsier at slik personlig informasjon må oppgis.

 Både ADNO og World Anti-Doping Agency (WADA) innhenter og behandler personopplysninger om idrettsutøvere og andre personer i det internasjonale databehandlersystemet ADAMS.  

ADNO innhenter og behandler også personopplysninger i forebyggende sammenheng.

Hva personopplysninger brukes til

Personopplysninger som ADNO innhenter brukes for å kunne:

·        planlegge og gjennomføre uanmeldte dopingkontroller

·        etterforske og påtale potensielle brudd på dopingbestemmelsene

·        behandle søknader om medisinske fritak

·        gi informasjon i forebyggende antidoping øyemed

 

Du vil fra tid til annen kunne bli bedt om å signere på at du er innforstått med reglene for eksempel under en dopingkontroll eller når du søker om medisinsk fritak. 

I noen sammenheng kan du bli bedt om å gi ditt samtykke til at ADNO kan behandle personopplysninger for eksempel når du gjennomfører e-læringsprogrammet Ren Utøver. 

Hvem har tilgang til dine personopplysninger

De som skal behandle personopplysninger i ADNO har tilgang til dine opplysninger.

WADA og ditt internasjonale særforbund har tilgang til dine personopplysninger gjennom ADAMS.   

Deltar du i Olympiske leker og andre større arrangement vil arrangør få tilgang til dine personopplysninger gjennom ADAMS.

Dersom du påtales for brudd på dopingbestemmelsene vil medlemmer i ADNOs påtalenemnd, ditt nasjonale særforbund og din klubb, samt domsinstansene i NIF (eventuelt CAS) få tilgang til dine personopplysninger.

Er du meldepliktutøver og bryter meldepliktforskriften vil medlemmer i meldepliktkomiteen få innsyn i dine personopplysninger.

Dersom du søker om medisinsk fritak vil medlemmer i medisinsk fagkomite får tilgang til dine helseopplysninger.

For personer som omfattes av andre avtaler vil avtalepartene ha tilgang til dine personopplysninger.

Sikkerhet

Det er WADA som er ansvarlig for sikkerheten i ADAMS.  Tilgangen er begrenset til å gjelde kun de som skal ha informasjonen og systemet er beskyttet med en tofaktorløsning, og med brannmurer for å forhindre uønsket inntrenging i systemet.

ADNO bruker et saksbehandling- og arkivsystem til oppbevaring av personopplysninger som også er beskyttet for uautorisert tilgang gjennom en tofaktorløsning.

Arkivering og sletting

Personopplysninger innhentet innenfor idretten brukes til det formålet de er innsamlet for og arkiveres for en fastsatt periode avhengig av type informasjon og i tråd med regelverkets krav, med unntak av personopplysninger knyttet til regelbrudd. De må oppbevares av historiske årsaker. 

Personopplysninger slettes for øvrig i tråd med gjeldene regelverk og når ADNO ikke lenger skal bruke dem.

Personopplysninger innhentet innenfor omfanget av andre avtaler brukes til det formålet som fremkommer i avtalen og arkiveres og slettes slik det fremkommer i avtalen, normalt når ADNO ikke lenger har bruk for dem.

Dine rettigheter

·        Du har rett til innsyn i dine personopplysninger.

·        Dersom opplysningene er feil har du rett til å få dem rettet.

·        Du har rett til å få dem slettet når ADNO ikke lenger har bruk for opplysningene med mindre personvernlovgivning tilsier annet.

 

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om dine opplysninger som ADNO håndterer utover det som står her kan du kontakte oss på telefon 09765 eller kontakte oss på e-post: post@antidoping.no

ADNO har et eget personvernombud som du finner her

WADAs kontaktinformasjon finner du her

Du kan klage til tilsynsmyndighetene dersom du mener at personopplysningene dine ikke behandles i tråd med personvernlovgivningen.