For medlemmer

Viktig informasjon for deg som trener på et "Rent Senter".

Som medlem på et treningssenter som har inngått "Rent Senter"-avtale tar du avstand fra bruk av dopingmidler og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir treningssenteret rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

Du forplikter deg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på dopingliste for treningssentre definert av siden til Rent Senter-programmet, med mindre du kan dokumentere at det er medisinsk begrunnet. Du er kjent med at lista til enhver tid kan finnes på www.antidoping.no

Fra 1.juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven § 24 a. Bruk av - eller mistanke om bruk av - dopingmidler på treningssenter kan bli politianmeldt.

Prosedyrer og regler

Treningssenteret har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll.

Antidoping Norge har i samarbeid med Datatilsynet kommet frem til en prosess som ivaretar senterets behov for kontroller og medlemmets integritet. Antidopingprogrammet baseres derfor på en tre-trinnsprosess ved mistanke om dopingbruk. 

Ved innmelding skal alle medlemmene presenteres for senterets retningslinjer for antidoping. Medlemmet må signere på at vedkommende er kjent med retningslinjene, som er en forutsetning for å tegne medlemskap ved senteret. Medlemmet skal gjøres kjent med at all bruk av dopingpreparat er kriminalisert (jf. Legemiddelloven § 24 a), og at slik bruk kan bli politianmeldt. Denne informasjonen skal også gis under trinn to i tre-trinnprosessen

Dersom senteret mistenker bruk av dopingmidler på bakgrunn av tegn og symptomer, skal det gjennomføres en samtale med medlemmet. Dersom mistanken opprettholdes gjennom samtalen, skal medlemmet signere en avtale om oppfølgning og dopingkontroll. Om avtale ikke signeres av medlemmet, anses det som et vesentlig mislighold av medlemsavtalen og treningssenteret har anledning til å heve treningsavtalen. Den behandlingsansvarlige (treningssenteret) skal opplyse om forholdet vil bli anmeldt eller ikke. 

Ved fortsatt mistanke om dopingbruk kan dopingkontroll bli utført av kontrollører fra Antidoping Norge.

Senteret anser positiv dopingprøve som et vesentlig mislighold av medlemmets avtale, og vil heve avtalen med medlemmene dersom det ikke foreligger legitim medisinsk begrunnelse for den positive prøven eller andre unnskyldelige forhold. Å nekte å avlegge prøve, manipulere eller ødelegge en prøve, skal betraktes som positiv dopingprøve.


For å ha en presis liste har vi tatt utgangspunkt i idrettens dopingliste S1 anabole stoffer, S2 peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser og S6 stimulerende midler. Det gjøres oppmerksom på at dopinggruppe S6 gjelder i sin helhet og til enhver tid for treningssentrene. Dette til forskjell fra idrettens regelverk som skiller mellom bruk av dopingmidler i gruppe S6 i og utenfor konkurranse (kun forbudt i konkurranse).

Les også: Oppdatert liste over virkestoffer